Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the pictures and write:

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh1. ….…………………Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh2. ….…………………Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh3. ….…………………
Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh4. ….…………………Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh5. ….…………………Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh6. ….…………………

II. Look and read. Write Yes or No

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit teacher and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday

3. We go to Tet market

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

III. Fill in the blanks

Favoritelikeaboutis

A: What’s your (1) _____ color?

B: It (2) _____ red. What (3) _______ you?

A: I (4) ______ green.

IV. Choose the best answer A, B, C or D

1. Linda wants to buy some chocolate. She should go to the _________.

A. zoo

B. cinema

C. sweetshop

D. bakery

2. ______ you like some milk? - Yes, please

A. What

B. Which

C. Why

D. Would

3. My brother likes _______ Moon Cake very much

A. eating

B. eats

C. eaten

D. eat

4. I _____ like fish. I like beef

A. do

B. don’t

C. does

D. doesn’t

5. _______ time is it? - It’s a half past six

A. What

B. How

C. When

D. Which

6. What is her ______ food? - She likes pork.

A. nine

B. favorite

C. kind

D. nice

V. Reorder the following sentences

1. New Year’s/ does/ place?/ take/ When

2. Day/ Valentine/ today./ is/ It

3. don’t/ go to/ you/ the museum?/ Why

4. the park/ go to/ Let’s/ together!

5. mother/ is/ in/ My/ the/ kitchen./ cooking

VI. Underline the mistake and write the correct sentences

1. I is going to Hue Imperial City

2. What time does you get up?

3. She plays badminton with her friends yesterday

4. What is they going to do next month?

5. What are your telephone number?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 5

I. Look at the pictures and write:

1. Camera

2. Teacher

3. Shoes

4. Fish/ goldfish

5. Jacket

6. Noodles

II. Look and read. Write Yes or No

1. No

2. No

3. Yes

4. Yes

III. Fill in the blanks

1. favorite

2. is

3. about

4. like

IV. Choose the best answer A, B or C

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

6. B

V. Reorder the following sentences

1. When does New Year’s take place?

2. It is Valentine Day today.

3. Why don’t you go to the museum?

4. Let’s go to the park together!

5. My mother is cooking in the kitchen.

VI. Choose the best answer A, B or C

1. I am going to Hue Imperial City

2. What time do you get up?

3. She played badminton with her friends yesterday

4. What are they going to do next month?

5. What is your telephone number?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.291
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm