Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán cụm các trường THPT - Hải Dương lần 4

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT: ĐOÀN THƯỢNG,
THANH MIỆN, THANH MIỆN 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 4 NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 06 trang)
Họ tên thí sinh: ………………………………
Số báo danh: …………………………………
Câu 1: Nghiệm của bất phương trình
2
3 243
x
là:
A.
7
x
. B.
27x≤≤
. C.
7x <
. D.
7x
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, phương trình của mặt phẳng
(
)
P
đi qua điểm
( )
2;1; 3B
, đồng thời
vuông góc với hai mặt phẳng
,
A.
2 3 14 0
xy z
+− =
. B.
4 5 3 22 0
xyz+−+ =
.
C.
4 5 3 22 0xyz+−−=
. D.
4 5 3 12 0xyz
−−=
.
Câu 3: Cho
a
là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức
1
3
Pa a=
bằng:
A.
1
6
a
. B.
5
6
a
. C.
5
a
. D.
2
3
a
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho biểu diễn của vectơ
a
qua c vectơ đơn vị là
23
a ik j= +−

. Tọa
độ của vectơ
a
A.
( )
2; 3;1
. B.
( )
1; 3; 2
. C.
( )
2;1; 3
. D.
( )
1; 2; 3
.
Câu 5: Cho đa giác lồi
n
đỉnh
(
)
3
n >
. Số tam giác có
3
đỉnh
3
đỉnh của đa giác đã cho là
A.
3
n
A
. B.
3
n
C
. C.
!n
. D.
3
3!
n
C
.
Câu 6: Tìm nghiệm của phương trình
( )
2
log 5 4x
−=
.
A.
11x =
. B.
21x =
. C.
3
x =
. D.
13x =
.
Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
( )
3; 2; 3A
,
( )
1; 2; 5
B
,
( )
1; 0;1C
. Tìm
toạ độ trọng tâm
G
của tam giác
ABC
?
A.
( )
3; 0;1G
. B.
( )
1; 0; 3G
.
C.
(
)
1; 0; 3G
. D.
( )
0; 0; 1G
.
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với đáy,
SA a=
. Khoảng
cách giữa hai đường thẳng
SB
CD
A.
3a
. B.
2a
. C.
2a
. D.
a
.
Câu 9: Số phức liên hợp của số phức
( )
12zi i=
có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?
A.
( )
1; 2A
. B.
( )
2;1F
. C.
(
)
2; 1E
. D.
( )
1; 2B
.
Câu 10: Tìm đạo hàm của hàm số
2
1
2 sin 2 3 1
x
yx x
x
= −+ + +
.
A.
2
1
4 2cos 2 3 ln 3
x
yx x
x
=++ +
. B.
2
1
2 2cos 2 3
x
yx x
x
=++ +
.
C.
2
13
4 2cos 2
ln 3
x
yx x
x
=++ +
. D.
2
1
4 cos 2 3 ln 3
x
yx x
x
=−+ +
.
Câu 11: Cho hai số phức
1
12zi= +
2
23zi=
. Phần ảo của số phức
12
32wz z=
A.
11
. B.
1
. C.
12i
. D.
12
.
MÃ ĐỀ THI: 101
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 12: Gọi
m
là giá trị nhỏ nhất của hàm số
31
2
x
y
x
+
=
trên
[ ]
1;1
. Khi đó giá trị của
m
A.
2
3
m =
. B.
4m =
. C.
4m =
. D.
2
3
m
=
.
Câu 13: Cho hình chóp
.S ABC
cạnh
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
, biết
AB AC a
= =
,
3
BC a=
. Tính góc giữa hai mặt phẳng
( )
SAB
( )
SAC
.
A.
150°
. B.
120°
. C.
30
°
. D.
60°
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
4x
=
. B. m số đạt cực đại tại
2x =
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
1
x
=
. D. Hàm số đạt cực đại tại
3x =
.
Câu 15: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao
20 m
, chu vi đáy bằng
5m
.
A.
2
100 m
. B.
2
100 m
π
. C.
2
50 m
π
. D.
2
50 m
.
Câu 16: Cho
(
)
1
0
d2fx x=
,
( )
2
1
d4fx x=
, khi đó
( )
2
0
dfx x
=
?
A.
2
. B.
6
. C.
3
. D.
1
.
Câu 17: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
3y xx=−+
. B.
42
23yx x=−−
.
C.
42
23
yx x=−−
. D.
42
23
yx x=+−
.
Câu 18: Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
5
u =
và công bội
2q =
. Số hạng thứ sáu của
( )
n
u
là:
A.
6
320u =
.
B.
6
160u =
.
C.
6
160u =
.
D.
6
320u =
.
Câu 19: Cho hàm số
3
32yx x=−+
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1;1
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
)
;1−∞
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;1
.
Câu 20: Giải bất phương trình
( )
3
log 1 2x −>
.
A.
10x
. B.
0 10
x<<
.
C.
10x >
. D.
10x <
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1
: 22
1
xt
dy t
zt
=
=−+
= +
. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ
phương của
d
?
O
x
y
4
3
1
1
x
−∞
1
3
+∞
y
+
0
0
+
y
4
2
+∞
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
A.
(
)
1; 2; 1n =
. B.
( )
1; 2; 1n =
.
C.
( )
1; 2; 1
n =
. D.
( )
1; 2; 1n =−−
.
Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 0; 2I
mặt phẳng
( )
P
có phương
trình:
2 2 40
xyz
+ − +=
. Phương trình mặt cầu
( )
S
có tâm
I
và tiếp xúc với mặt phẳng
(
)
P
A.
(
) (
)
22
2
1 29x yz +++ =
. B.
( ) (
)
22
2
1 23x yz +++ =
.
C.
( ) ( )
22
2
1 29x yz+ + +− =
. D.
( ) ( )
22
2
1 23x yz+ + +− =
.
Câu 23: Cho
( )
fx
,
(
)
gx
c m số xác định liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đ
nào sai?
A.
( ) ( ) ( ) ( )
d d. dfxgxx fxxgxx=
∫∫
.
B.
( ) ( )
2 d2 dfx x fx x=
∫∫
.
C.
( )
(
) ( ) ( )
dddf x gx x f x x gx x−=−


∫∫
.
D.
( ) ( ) (
) ( )
dddf x gx x f x x gx x+=+


∫∫
.
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
( )
S
:
2 22
64840xyz xyz+ + + − +=
. Tìm tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của mặt cầu
( )
S
.
A.
( )
3; 2; 4I −−
,
25R =
. B.
(
)
3; 2; 4I −−
,
5R =
.
C.
( )
3; 2; 4I
,
5R =
. D.
( )
3; 2; 4I
,
25R =
.
Câu 25: Cho
( )
2
0
d3I fx x= =
. Khi đó
( )
2
0
4 3dJ fx x=


bằng:
A.
4
. B.
6
. C.
8
. D.
2
.
Câu 26: Giá trị của
3
1
log
a
a
với
0a >
1a
bằng:
A.
3
. B.
3
. C.
2
3
. D.
3
2
.
Câu 27: Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
=
+
lần lượt là
A.
1x =
;
2y =
. B.
1x =
;
2y =
. C.
2
x =
;
1y =
. D.
2x =
;
1y =
.
Câu 28: Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số
( )
lnFx x=
?
A.
( )
.fx x=
B.
( )
.fx x
=
C.
( )
3
.
2
x
fx=
D.
( )
1
.
fx
x
=
Câu 29: Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính
R
A.
3
4
3
SR= π
. B.
2
.SR= π
C.
2
4.SR
= π
D.
2
3
4
SR= π
.
Câu 30: Tích phân
2
0
d
3+
x
x
bằng
A.
2
15
. B.
16
225
. C.
5
log
3
. D.
5
ln
3
.
Câu 31: Thể tích
V
của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng
2a
và cạnh bên bằng
a

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán cụm các trường THPT tỉnh Hải Dương lần 4 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán cụm các trường THPT - Hải Dương lần 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 253
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm