Địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp - Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp - Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Địa lý 10 bài 27

I/ Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1/ Vai trò

- Là một ngành sản xuất vật chất không thể thay thế được

- Cung cấp lương thực, thực phẩm.

- Nguyên liệu cho công nghiệp.

- Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

- Hiện nay 40% số lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu.

- Ở các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì: Liên quan đến việc làm, thu nhập, và đời sống của đa số dân cư; Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng, đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

2/ Đặc điểm

a/ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b/ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.

c/ Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dịch vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian rảnh.

d/ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.

e/ Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

II/ Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

1/ Nhân tố tự nhiên

- Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng suất, phân bố cây trồng vật nuôi.

- Khí hậu, nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh tăng vụ, mức ổn định của sản xuất nông nghiệp.

- Sinh vật: Ảnh hưởng mức độ phong phú của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

2/ Nhân tố kinh tế xã hội

- Dân cư, lao động ảnh hưởng đến cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi (là lực lượng lao động, tiêu thụ, quan trọng để phát triển nông nghiệp).

- Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng.

- Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả, điều tiết sản xuất, hướng chuyên môn hóa.

III/ Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Vai trò: Tạo những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội.

1/ Trang trại

- Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa thay thế kinh tế tiểu nông.

- Mục đích: Sản xuất hàng hóa

- Cách tổ chức quản lí: chuyên môn hóa, thâm canh, ứng dụng KHKT, thuê nhân công lao động.

2/ Vùng nông nghiệp

- Là hình thức cao nhất, là lãnh thổ nông nghiệp tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi, hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.

B/ Trắc nghiệm Địa lý 10 bài 27

Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

 1. Trang trại.
 2. Hợp tác xã.
 3. Hộ gia đình.
 4. Vùng nông nghiệp.

Câu 2: Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

 1. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.
 2. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.
 3. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.
 4. Loại bỏ được tính bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp

Câu 3: Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới

 1. Sự phát triển của cây trồng và vật nuôi.
 2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
 3. Nguồn lao động của một đất nước.
 4. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

 1. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,.. tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
 2. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
 3. Đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất nông nghiệp.
 4. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 5: Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

 1. Năng suất cây trồng.
 2. Sự phân bố cây trồng.
 3. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
 4. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 6: Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

 1. Năng suất cây trồng.
 2. Sự phân bố cây trồng.
 3. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
 4. Tất cả yếu tố trên.

Câu 7: Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm

 1. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.
 2. Trồng trọt, chăn nuôi chỉ có thể phát triển ở một số đối tượng.
 3. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ rệt.
 4. Tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Câu 8: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

 1. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.
 2. Chủ yếu tạo ra sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.
 3. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.
 4. Sản xuất theo lối quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Câu 9: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 1. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.
 2. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
 3. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.
 4. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Câu 10: Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

 1. Có tính mùa vụ.
 2. Không có tính mùa vụ.
 3. Phụ thuộc vào đất trồng.
 4. Phụ thuộc vào nguồn nước.

Câu 11: Sản xuất trang trại là hình thức sản xuất

 1. đa canh.
 2. đa dạng,
 3. thâm canh.
 4. quảng canh.

Câu 12: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây gắn liền với quá trình công nghiệp hoá?

 1. Hộ gia đình.
 2. Hợp tác xã.
 3. Trang trại.
 4. Vùng nông nghiệp.

Câu 13: Ngành nông nghiệp có vai trò

 1. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
 2. cung cấp thiết bị, máy móc cho con người
 3. cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế
 4. vận chuyển người và hàng hóa.

Câu 14: Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp vì nó là

 1. tư liệu sản xuất.
 2. đối tượng lao động.
 3. quyết định cơ cấu cây trồng.
 4. khả năng phát triển nông nghiệp.

Câu 15: Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là

 1. Máy móc và cây trồng
 2. Hàng tiêu dùng và vật nuôi
 3. Cây trồng và vật nuôi
 4. Cây trồng và hàng tiêu dùng

Câu 16: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây là kết quả tất yếu của kinh tế hộ gán với sản xuất hàng hoá?

 1. Trang trại nông nghiệp.
 2. Vùng nông nghiệp,
 3. Nông trường quốc doanh.
 4. Hợp tác xã nông nghiệp.

Câu 17: Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?

 1. Sản xuất hàng hóa
 2. Chuyên môn hóa và thâm canh
 3. Nhỏ lẻ, đa canh
 4. Sở hữu cá nhân, thuê mướn lao động

Câu 18: Hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

 1. Trang trại
 2. Vùng nông nghiệp
 3. Hợp tác xã
 4. Nông trường quốc doanh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

A

A

A

C

D

C

B

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

C

A

A

C

A

C

B

 

 

-------------------------------------

Với nội dung bài Lý thuyết Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp - Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp - Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải bài tập Địa Lí 10 ngắn nhất, Soạn Địa 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.493
Sắp xếp theo

Soạn Địa 10

Xem thêm