Giải Toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức sẽ giúp các em học sinh giải các bài tập trong SGK Toán 7 trang 26, 27, 28 phần Đại số. Lời giải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu giúp các em nắm được các dạng Toán cơ bản, từ đó vận dụng làm các bài toán nâng cao dễ dàng hơn. Đây là tài liệu hay giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 7 và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 7.

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25

Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra ad=bc không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25

Bằng cách tương tự, từ đẳng thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 44 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a. 1,2 : 3,24

b. 2\frac{1}{5} :\ \frac{3}{4}

c. \frac{2}{7}:\ 0.42

Xem gợi ý đáp án
a) 1,2 : 3,24 = \dfrac{12}{10} : \dfrac{324}{100};
b) 2\dfrac{1}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{11}{5} : \dfrac{3}{4};
c) \dfrac{2}{7} : 0,42 = \dfrac{2}{7} : \dfrac{42}{100}

Bài 45 trang 26 sgk Toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

28 : 14; 2\frac{1}{2} : 2; 8 : 4; \frac{1}{2} : \frac{2}{3}; 3 : 10; 2,1 : 7, 3 : 0.3

Xem gợi ý đáp án
Ta có:

28 : 14 = 2;

2\dfrac{1}{2} : 2 = \dfrac{5}{2} . \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{4};

8 : 4 = 2;

\dfrac{1}{2} : \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{2} . \dfrac{3}{2} = \dfrac{3}{4} ;
3 : 10 = \dfrac{3}{10} ;
2,1 : 7 = 0,3 = \dfrac{3}{10};
3 : 0,3 = 10.

Nên ta được các tỉ lệ thức bằng nhau là:

\dfrac{8}{4}=\dfrac{28}{14};\hspace{0,2cm}\dfrac{3}{10}:\dfrac{2,1}{7}

Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a. \dfrac{x}{27} = \dfrac{-2}{3,6};

b) -0,52 : x = -9,36 : 16,38

c) \dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}} = \dfrac{x}{1,61}

Xem gợi ý đáp án

a)\dfrac{x}{27}=\dfrac{-2}{3,6} \Rightarrow x = \dfrac{-2.27}{3,6} = -15

b) -0,52 : x = -9,36 : 16,38\Rightarrow x = (-0,52) : (-9,36 : 16,38) = 0,91

c) \dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}} = \dfrac{x}{1,61} \Rightarrow x = \dfrac{4\dfrac{1}{4}.1,61 }{2\dfrac{7}{8} } \Rightarrow x = \dfrac{\dfrac{17}{4}.1,61 } {\dfrac{23}{16} } \Rightarrow x = 4,76 \Rightarrow x = 4,76

Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Xem gợi ý đáp án
Các tỉ lệ thức có thể lập được từ đẳng thức 6.63 = 9.42 là:

\dfrac{6}{42}=\dfrac{9}{63}; \hspace{0,2cm} \dfrac{6}{9} = \dfrac{42}{63}; \hspace{0,2cm} \dfrac{63}{42} = \dfrac{9}{6}; \hspace{0,2cm} \dfrac{63}{9} = \dfrac{42}{6}
Các tỉ lệ thức có thể lập được từ đẳng thức 0,24.1,61 = 0,84.0,46 là:

\dfrac{0,24}{0,84} = \dfrac{0,46}{1,61}; \hspace{0,2cm} \dfrac{0,24}{0,46} =\dfrac{0,84}{1,61};\hspace{0,2cm}\dfrac{1,61}{0,84}=\dfrac{0,46}{0,24};\hspace{0,2cm}\dfrac{1,61}{0,46}=\dfrac{0,84}{0,24}

Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

\dfrac{-15}{5,1} = \dfrac{-35}{11,9}

Xem gợi ý đáp án
Từ tỉ lệ thức \dfrac{-15}{5,1} = \dfrac{-35}{11,9} ta có được các tỉ lệ thức:

\dfrac{11,9}{5,1} = \dfrac{-35}{-15}; \hspace{0,2cm} \dfrac{-15}{-35} = \dfrac{5,1}{11,9}; \hspace{0,2cm} \dfrac{5,1}{-15} = \dfrac{11,9}{-35}

Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21;

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem gợi ý đáp án
Áp dụng tính chất 2 để kiểm tra xem các tỉ số đã cho có lập thành tỉ lệ thức không.

a) Ta có:

3,5 . 21 = 73,5;

5,25 . 14 = 73,5

Vậy 3,5.21 = 5,25.14 \Rightarrow \dfrac{3,5}{5,25} = \dfrac{14}{21}

b) Ta có: 39\dfrac{3}{10}.3,5 = 137,55

52\dfrac{2}{5}.2,1 = 110,04
137,55 \ne 110,04 \Rightarrow 39\dfrac{3}{10}.3,5 \ne 52\dfrac{2}{5}.2,1

c) Ta có: 6,51.7 = 45,57

15,19.3 = 45,57
Vậy 6,51.7 = 15,19.3 \Rightarrow \dfrac{6,51}{15,19} = \dfrac{3}{7}

Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Vậy tên tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là BINH THƯ YẾU LƯỢC.

Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 7: Tỉ lệ thức

suy ra ad = bc.

Từ đó (áp dụng cách nhân chéo) ta suy ra:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Đố: Tỉ số \dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}} có thể rút gọn như sau \dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}} = \dfrac{6}{5}.

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra!)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Xem gợi ý đáp án
Kiểm tra:

\dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}}  = \dfrac{\dfrac{31}{5}}{\dfrac{31}{6}} = \dfrac{31}{5} : \dfrac{31}{6} = \dfrac{6}{5}.
Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

\dfrac{3\dfrac{1}{8}}{8\dfrac{1}{3}} = \dfrac{\dfrac{25}{8}}{\dfrac{25}{3}} = \dfrac{25}{8} : \dfrac{25}{3} = \dfrac{3}{8}

.........................

Để có thể học tốt Toán 7, bên cạnh việc nắm vững lý thuyết trong SGK, các em cũng cần thực hành giải bài tập để làm quen với nhiều dạng toán khác nhau và nâng cao kỹ năng giải Toán 7. Chuyên mục Giải bài tập Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm lời giải cho các bài tập trong SGK Toán 7, giúp các em nắm được các dạng toán cơ bản, từ đó vận dụng làm bài tập liên quan dễ dàng hơn. Mời các em tham khảo để có cho mình những tài liệu hay, và học tốt Toán 7 hơn nhé.

Ngoài Giải Giải Toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức, mời các bạn tham khảo thêm Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
154 53.152
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm