Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 7 chương trình cũ do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • 1. Laptop is a kind of __________ computer.
 • 2. CD stands for _______________
 • 3. Listening to music is one way of _________________.
 • 4. Nguyen Quang Hai is a famous football __________.
 • 5. She practices ____________ the piano every day.
 • 6. Children like __________ activities such as camping, climbing,...
 • 7. After lessons, students always have a 5- minute ________.
 • 8. ______________: trang thiết bị giáo dục
 • 9. Household ________________: Đồ gia dụng
 • 10. ______________(n): điện tử
 • 11. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Atlasa. Phương trình
  ii. Comic bookb. Thẻ
  iii. Cardc. Đồ thị
  iv. Essayd. Tập bản đồ
  v. Equatione. Quả địa cầu
  vi. Graphf. Truyện vui
  vii. Globeg. Bài luận
 • i. Atlas - ...
 • ii. Comic book - ...
 • iii. Card - ...
 • iv. Essay - ....
 • v. Equation - ...
 • vi. Graph - ...
 • vii. Globe - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.061
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Xem thêm