Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Đề 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the picture and reorder the letters to make correct words

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. SOTRGN

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao2. BRECCUUM

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao3. KNBA

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao4. DAMINBNOT

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. -Is this _____ cellphone? What’s her telephone number?

- It’s 0356 589 123

A. she

B. her

C. shes

D. hers

2. _____ does your father do? - He is a fireman

A. What

B. Where

C. Who

D. When

3. Why do you ____ to go to the post office? -Because I want to buy some stamps

A. wanted

B. wants

C. want

D. wanting

4. What does he look like? - He looks _____

A. sporty

B. friend

C. student

D. pretty

5. What are you going to do at Mid-Autumn? - I _____ the School Lantern Parade

A. join

B. go to join

C. am going to join

D. go and join

6. What is Tet? - It is a _ _ pular festival in Vietnam

A. pa

B. pe

C. pu

D. po

III. Read and complete, use the words in the box

fruit books dolls stamps sweet

Mai and Nam wants many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) ____. Second, they go to the post office. They want to some (2) ______. Third, they go to the supermarket. They want some (3) _____ and some (4) _______. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) _______.

IV. Choose odd one out

1. A. thick B. thin C. tank D. tall
2. A. bird B. seafood C. shark D. tiger
3. A. clothes B. T-shirt C. trousers D. slippers
4. A. living room B. garden C. bath D. kitchen
5. A. swim B. cooking C. run D. play

V. Reorder the words the complete correct sentences:

1. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like

2. like/ to/ picnic/ have/ Would/ with/ us?/ you/ a

3. do/ their/ they/ What/ free/ time?/ do/ in

4. I/ like/ very/ camels/ much./ don’t

5. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to

VI. Complete the following sentences:

1. What ____ do you want ____? - I want to see lions

2. What’s your ______? -It’s 0536 589 354

3. ____ is the shirt? - It’s 200.000 dong

4. ___ does your mother work? She ___ in the bank.

5. What does your sister ___ like? -She is slim and pretty

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Look at the picture and reorder the letters to make correct words

1. Strong

2. Cucumber

3. Museum

4. Badminton

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. C

4. A

5. C

6. D

III. Read and complete, use the words in the box

1. Books

2. Stamps

3. Fruit

4. Sweets

5. Doll

IV. Choose odd one out

1. C

2. B

3. A

4. C

5. B

V. Reorder the words the complete correct sentences:

1. What would you like for breakfast?

2. Would you like have a picnic with us?

3. What do they do in their free time?

4. I don’t like camels very much.

5. Why don’t we go to the zoo today?

VI. Complete the following sentences:

1. Animal - to see

2. Phone number

3. How much

4. Where - works

5. Look

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao, Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 503
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm