Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. monkey B. donkey C. zebra D. parrot
2. A. chicken B. mango C. fish D. shrimp
3. A. engineer B. doctor C. children D. nurse
4. A. stamps B. letters C. envelops D. pencil
5. A. clock B. hours C. minutes D. seconds

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. How do you _____ your name?

A. say

B. tell

C. spell

D. talk

2. My family lives in Hanoi but my aunt ______ in Quang Ninh city

A. to live

B. living

C. live

D. lives

3. ____ is your school? - It is very big

A. What

B. Who

C. How

D. Why

4. I can ____ a bicycle

A. rides

B. riding

C. ride

D. ride’s

5. I’m from England. - I’m from England, _____

A. and

B. too

C. end

D. two

6. _____ do you like Art? - Because I can learn how to draw a picture

A. Who

B. Why

C. When

D. What

7. The box _____ blue

A. are

B. aren’t

C. is

D. this

8. Goodbye, Peter. ___________

A. See you later

B. Later see you

C. See later you

D. You see later

9. _____ is she wearing? - She’s wearing a pink dress

A. What

B. Where

C. Who

D. How

10. What are monkeys _____? - They are quick and clever

A. do

B. can

C. like

D. look

III. Read the passage and answer the questions

My name is Phong. I am from Vietnam. There are four seasons in my country: spring, summer, winter, fall and autumn. In the spring, it often rains and it’s cold. In summer, it’s hot and it rains a lot. In fall, it’s cool and windy. We often fly kites after school because it’s windy. In winter, it’s very cold. It’s snowy sometimes in Sapa.

1. Where is Phong from?

2. How many seasons are there in his country?

3. What’s the weather like in summer?

4. What’s the weather like in fall?

5. Is it cold in winter?

IV. Look at the picture and write the correct words under them

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. ...............................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao2 ..................................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao3. ...............................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao4. ..............................

V. Translate into English:

1. Tôi là Jenny. Rất vui được làm quen với bạn

2. Mẹ tôi làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội

3. Nam thích các con công bởi vì chúng đẹp.

VI. Circle the underlined word or phrase that needs correcting:

1. My little brother doesn’t (A) like to eat fishes (B), he only eats (C) meat and eggs (D).

2. Him (A) uncle is a doctor, he works (B) very hard (C) from 7.30 to (D) 18.00.

3. He is siting (A) in (B) the library (C) to study Math (D) now.

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. C

4. C

5. B

6. B

7. C

8. A

9. A

10. C

III. Read the passage and answer the questions

1. Phong is from Vietnam

2. There are four seasons in his country

3. It’s hot and it rains a lot

4. It’s cool and windy

5. Yes, it is

IV. Look at the picture and write the correct words under them

1. T-shirt

2. Elephant

3. Shorts

4. Taxi driver

V. Translate into English:

1. My name’s Jenny. Nice to meet you

2. My mother works at a hospital in Hanoi

3. Nam likes peacocks because they’re beautiful.

VI. Circle the underlined word or phrase that needs correcting:

1. B

2. A

3. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4, Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 554
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm