Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 37

Vật lý 12 - Phóng xạ

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 37, tài liệu được VnDoc tổng hợp chi tiết và ngắn gọn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ các bạn học sinh học tốt hơn môn Vật lý. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Bài tập SBT Vật lý 12 bài 37

Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 trang 110 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

37.2. Giữa hằng số phân rã λ và chu kì bán rã T có mối liên hệ là:

A. λ=const/T

B. λ=ln2/T

C. λ=const/√T

D. λ=const/T2

37.3. Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.

B. động lượng,

C. năng lượng toàn phần.

D. điện tích.

37.4. Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào?

A. Tiến 1 ô

B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô

D. Lùi 2 ô

37.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân 146C phóng xạ β. Hạt nhân con sinh ra l

A. 5p và 6n.

B. 6p và 7n

C. 7p và 7n.

D. 7p và 6n.

37.6. Hạt nhân 22688Ra biến đổi thành hạt nhân 22286Rn do phóng xạ

A. β+

B. α và β

C. α

D. β.

37.7. Hạt nhân A1Z1X phóng xạ và biến thành hạt nhân A2Z2Y bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ A1Z1X có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất A1Z1X sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là:

A. 4.A1/A2

B. 3.A2/A1

C. 4.A2/A1

D. 3.A1/A2

Đáp án:

37.1 D

37.2 B

37.3 A

37.4 D

37.5 C

37.6 C

37.7 B

Bài 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13 trang 111 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.8. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. 2T.

B. 3T.

C. 0,5T

D. T.

37.9. Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là:

A. N0/6

B. N0/16

C. N0/9

D. N0/4

37.10. Hạt nhân 21084Po đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α.

A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C. bằng động năng của hạt nhân con.

D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

37.11. Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất, có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là?

A. N0/2

B. N0/√2

C. N0/4

D. N0√2

37.12. Hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, Wđ1 và Wđ2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt αα và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. v2/v1=m2/m1=Wd1/Wđ2

B. v1/v2=m2/m1=Wd1/Wđ2

C. v1/v2=m1/m2=Wđ1/Wđ2

D. v1/v2=m2/m1=Wđ2/Wđ1

37.13. Chất phóng xạ pôlôni (21084Po) phát ra tia α biến đổi thành chì 20682Po. Cho chu kì bán rã cùa 21084Po là 138 ngày. Ban đẩu (t = 0) có một mẫu pôlôrj nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì là 1313. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

A. 1/9

B. 1/16

C. 1/15

D. 1/25

Đáp án:

37.8 A

37.9 C

37.10 A

37.11 B

37.12 B

37.13 C

Bài 37.14 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.14. Hằng số phân rã của rubiđi (89Rb) là 0,00077 s−1. Tính chu kì bán rã tương ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có chu kỳ bán được xác định bằng công thức

T=ln2/λ=ln2/0,00077= 15 phút

Bài 37.15 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.15. Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày? (Cho T = 3,8 ngày).

Hướng dẫn giải chi tiết

N0(1−e−λt)=1,67.109/ngày

Bài 37.16 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.16. Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm?

Hướng dẫn giải

Với t = 1 năm

m=m0e−λt=m0/3=>e−λt=1/3 lấy ln hai vế ta có

λt=ln1/3=>ln2/T.t=ln.1/3=>T=0,63 năm

- Với t = 2 năm

m=m0/−t/2T=m0/9

Giảm 9 lần.

Bài 37.17 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.17. Tại sao trong quặng urani có lẫn chì?

Xác định tuổi của quặng, trong đó cứ 10 nguyên tử urani có:

a) 10 nguyên tử chì.

b) 2 nguyên tử chì.

Hướng dẫn giải chi tiết

Sau nhiều lần phóng xạ αα và β, urani biến thành chì.

Cứ 1 nguyên tử urani phóng xạ cuối cùng biến thành 1 nguyên tử chì.

Số hạt nhân chì sinh ra/Số hạt nhân urani hiện tại=N/N0

a) 1/2;

b) 5/6

Bài 37.18 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.18. Sau 3 phân rã α và 2 phân rã β, hạt nhận 23892U biến thành hạt nhân radi. Viết phương trình phản ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản ứng của vật là

23892U→3(42He)+2(0−1e)+22688Ra

Bài 37.19 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.19. Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và 2 phân rã β, tạo thành hạt nhận 23592U. Xác định nguyên tố ban đầu.

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản ứng là

23892U→42He+2(0−1e)+23592U

Bài 37.20 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

37.20. Hạt nhân rađi phóng xạ α. Hạt αα bay ra có động năng 4,78 MeY Xác định:

a) Tốc độ của hạt α.

b) Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Có thể tính gần đúng v=√2Wđα/=1,5.107m/s

b) Phản ứng phóng xạ α của rađi:

22688Ra→42He+22286Rn

Gọi mRa,mα,mRn là khối lượng (tĩnh) của các hạt Ra, α và Rn

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

mRac2=mαc2+Wđα+mRnc2+WđRn

Trong đó: là động năng của hạt và Rn.

Suy ra năng lượng tỏa ra:

(mRa−mα−mRn)c2=Wđα+WđRn

Mặt khác theo định luật bảo toàn động lượng (giả thiết lúc đầu Ra nằm yên)

0=pα+pRn⇒∣pα∣=∣pRn

Wđα=p2α/2mα; WđRn=p2Rn/2mRn

Wđα/WđRn=mRn/mα⇒Wđα/WđRn+Wđα=mRn/mα+mRn

WđRn+Wđα=(1−mα/mRn)Wđα=4,87MeV

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 37. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 369
Sắp xếp theo

Giải SBT Vật Lí 12

Xem thêm