Trắc nghiệm Sử 12 bài 1

Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Trật tự thế giới sau chiến tranh

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta?

A. Anh - Pháp - Mĩ.

B. Anh - Mĩ - Liên Xô.

C. Anh - Pháp - Đức.

D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Đáp án: B

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Đáp án: C

Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:

A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Đáp án: A

Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?

A. Nước Anh B. Nước Pháp C. Thụy Sĩ D. Liên Xô

Đáp án: D

Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh?

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.

D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Đáp án: C

Câu 6. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

A. 35. B. 48. C. 50. D. 55

Đáp án: D

Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta.

B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.

C. Hội nghị Pôt-xđam.

D. Hội nghị Pari.

Đáp án: B

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đồng.

Đáp án: D

Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào?

A. Tại Hội nghị Tê-hê-ran (1943).

B. Tại Hội nghị San Phran-xi-xco (Tháng 4 - 6/1945).

C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).

D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Đáp án: B

Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?

A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.

B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.

D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.

Đáp án: D

Câu 11. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

A. 15 B. 5 C. 20 D. 10

Đáp án: A

(Giải thích: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm)

Câu 12. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này?

A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.

B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.

C. Tháng 9/1977, thành viên thứ 149.

D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Đáp án: C

Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?

A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Đáp án: B

Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Đáp án: A

Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là:

A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị I-an-ta.

C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.

Đáp án: C

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II?

A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.

Đáp án: C

Câu 17: Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới?

A. Mĩ đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.

C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.

D. Tất cả các ý kiến trên.

Đáp án: D

Câu 18: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: C

Câu 19: Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxdam (17-7 đến ngày 2-8-1945) như thế nào?

A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

B. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.

C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Đáp án: C

Câu 20: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào?

A. Từ ngày 4-12/2/1945.

B. Từ năm 1945- 1947.

C. Từ năm 1945 -1946.

D. Từ năm 1946 - 1949.

Đáp án: B

Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?

A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Tại I-an-ta (Liên Xô).

C. Tại Pôt-xđam (Đức).

D. Tại Luân Đôn (Anh).

Đáp án: B

Câu 22: Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

A. Sử dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Berlin.

C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục đích trên.

Đáp án: C

Câu 23: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

B. Hội nghị Sanphranxicô - Mĩ (4 - 6 - 1945).

C. Hội nghị Pôtxđam - Đức (7 - 8 -1945).

D. Hội nghị Tê hê ran - Iran (2 - 1943).

Đáp án: A

Câu 24: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:

A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Đáp án: D

Câu 25: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị I-an-ta gồm những nước nào?

A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, Mĩ.

Đáp án: B

Câu 26: Hội nghị Pốt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Tháng 7 năm 1945. Ở Liên Xô.

B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.

D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.

Đáp án: D

Câu 27: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?

A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

D. Pháp chiếm vùng Tây Bắc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Đáp án: A

Câu 28: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 9 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 8 năm 1948.

Đáp án: B

Câu 29 :Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?

A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Đáp án: C

(Giải thích: SGK 12, trang 8)

Câu 30: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 12 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 1 năm 1950.

Đáp án: C

Câu 31. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?

A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh.

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.

D. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.

Đáp án: A

Câu 32. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?

A. UNICEF B. WTO C. WHO D. UNESCO

Đáp án: B

Câu 33. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

A. NewYork B. Oasinhton C. California D. Boston

Đáp án: A

Câu 34. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

Đáp án: C

Mục đích của Liên hợp quốc được nêu ra trong Hiến chương là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc là nguyên tắc cơ bản đầu tiên được nêu ra trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc

Câu 35. Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. Giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.

B. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước.

C. Giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.

D. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Đáp án: D

Câu 36. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực từ khi nào?

A. 24 – 11 – 1945

B. 24 -10 – 1945

C. 25 – 4 – 1945

D. 26 – 6 – 1945

Đáp án: B

Câu 37. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?

A. 2008-2009.

B. 2007 – 2008

C. 2009 – 2010

D. 2006 – 2007

Đáp án: A

Câu 38. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:

A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Đáp án: C

Câu 39. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Mĩ B. Liên Xô C. Pháp D. Anh

Đáp án: B

Câu 40. Theo nguyên tắc nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắc chắn được thông qua khi

A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống

B. Không có nước nào bỏ phiếu chống

C. Không có nước nào bỏ phiếu

D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận

Đáp án: B

Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua.

Câu 41. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?

A. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô

B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905

C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô

D. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức

Đáp án: B

Câu 42. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.

C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau.

D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.

Đáp án: D

Câu 43. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia dân tộc.

Đáp án: A

Câu 44. Cơ quan hành chính - tổ chức Liên Hợp Quốc

A. Đại hội đồng

B. Hội đồng Bảo an

C. Ban thư kí

D. Hội đồng quản thác

Đáp án: C

Câu 45. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức. Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định

A. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng phát xít Nhật ở Trung Quốc.

B. Liên Xô không được tham chiến ở châu Á.

C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

D. Mĩ sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Đáp án: C

Câu 46. Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò như thế nào đối với thế giới:

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

C. Giải quyết các vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Đáp án: B

Câu 47. Vấn đề gây bất đồng sâu sắc giữa các cường quốc trong các cuộc gặp gỡ là gì?

A. Phân chia không đồng đều phạm vi ảnh hưởng ở các khu vực.

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Tương lai của nước Đức.

D. Tranh giành ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đáp án: C

Câu 48. Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. 2 năm B. 3 năm C. 4 năm D. 5 năm

Đáp án: A

Câu 49. Tiền thân của Liên Hợp Quốc là tổ chức nào?

A. Liên minh chống phát xít

B. Liên lục địa Âu – Mĩ

C. Hội Quốc Liên

D. Tổ chức Thương mại Thế giới

Đáp án: C

Câu 50. Công cụ nào để duy trì trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai?

A. Luật Quốc tế

B. Điều khoản được kí kết giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa

C. Liên hợp quốc

D. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 6.765
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm