Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý 7 học kì 2 năm học 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TIẾT 27: KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: VẬT 7
Năm học: 2019 - 2020
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ
thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Cộng
TL
T
N
K
Q
TL
TNKQ
TL
TNKQ
T
L
Chủ đề 1
Vật nhiễm
điện, hai
loại điện
tích, cấu
tạo nguyên
tử, chất dẫn
điện chất
cách điện
Nhận
biết
vật
nhiễm
điện,
hai loại
điện
tích ,
chất
dẫn
điện,
cách
điện
Nêu
cấu tạo
nguyên
tử, chất
cách
điện,
chất
dẫn
điện
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1(C3)
0,5
5%
2(C7,C
8)
3,5
40%đ
5
5
50%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Chủ đề 2
Dòng điện,
đ mạch
điện, chiều
dòng điện
Vẽ
được
đ
mạch
điện,
chỉ ra
chiều
dòng
điện
Nhận
biết :
dòng
điện,
chiều
dòng
điện,
đồ
mạch
điện
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1(C10)
1
10%
2(C5,C
6)
1
10%
4
2.5đ
35%
Chủ đề 3
Tác dụng
của dòng
điện
Thông
hiểu 5
tác
dụng
dòng
điện
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1(C9)
2,5
25%
1
2,5
25%
T. số câu
T. số điểm
Tỉ l
1
2.5
25%
4 2
5 1
50% 10%
10
10
100%
Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 1. Vật bị nhiễm điện vật
A. khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
B. khả năng hút các vật nhẹ khác.
C. khả năng đẩy các vật nhẹ khác.
D. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện?
A. Dòng điện dòng các điện tích dịch chuyển.
B. Dòng điện sự chuyển động của các điện tích.
C. Dòng điện dòng dịch chuyển hướng của các điện tích.
D. Dòng điện dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
Câu 3. Kết luận nào dưới đây không đúng?
A. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau t đẩy
nhau;
B. Thanh thủy tinh thanh nhựa, sau khi bị cọ sát bằng vải khô đặt gần
nhau thì hút nhau.
C. hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+).
D. Các điện tích cùng loại t hút nhau, các điện tích khác loại t đẩy nhau.
Câu 4. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện
A. Thanh gỗ khô
B. Một đoạn ruột bút chì
C. Một đoạn dây nhựa
D. Thanh thuỷ tinh
Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một
mạch điện kín dùng nguồn điện pin?
A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua các vật dẫn đến cực âm của pin.

Kiểm tra Vật lý 7 chương 3 có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Vật Lý 7 học kì 2 năm học 2019 - 2020 bao gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận có đầy đủ đáp án, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết lớp 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý 7 học kì 2 năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra 45 phút lớp 7 với đầy đủ các môn, là tư liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn luyện, đồng thời đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý 7 học kì 2 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 7, Giải bài tập môn Vật lý lớp 7, Giải vở bài tập Vật Lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
21 3.992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 7 Xem thêm