Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 4

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Nhìn tranh và viết

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh1. ….…………… Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh2. ….…………… Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh
Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh4. ….…………… Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh5. ….…………… Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh6. ….……………

II. Chọn từ khác loại

7. A. an elephant B. a bear C. a giraffe D. crocodiles
8. A. thirsty B. thirteen C. fifty D. twenty
9. A. hospital B. school C. field D. factory worker
10. A. careful B. cheerful C. bulky D. lovely

III. Đọc đoạn văn và chọn từ điền vào chỗ trống:

There ______ (11) many places near our school: a post office, a supermarket, a food stall and a bookshop. We go to the ______ (12) to buy stamps and ______ (13) letters. We go to the ______ (14) to buy books, pens, and ______ (15). We go to the supermarket to ____(16) some shopping. Well, I _____ (17) very hungry and I want to eat now. Let’s go to the _____ (18).

11. A. am B. is C. are D. be
12. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office
13. A. buy B. like C. send D. eat
14. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office
15. A. milk B. stamps C. meat D. pencils
16. A. eat B. do C. send D. buy
17. A. is B. am C. are D. be
18. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

IV. Chọn một đáp án đúng nhất

19. Where are you today?

A. I’m at home

B. I’m from Vietnam

C. I’m ten years old

20. How man students are there in Mai’s class?

A. There is a teacher

B. There are 30 students in his class

C. There are 30 students

21. Would you like ______ orange juice?

A. some

B. an

C. a

22. My brother goes _______ in the summer?

A. fishing

B. fish

C. to fish

D. fishes

23. I often do my homework ______ the evening.

A. from

B. at

C. in

D. on

24. ______ do you want to the post office? - Because I want some stamps

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

25. ______ is the T-shirt over there? - It’s 150.000 dong

A. Why

B. How much

C. How

D. What

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

26. their friends/ What do/ like to/ talk/ about?

27. T-shirt/ wearing/ and/ He’s/ jeans./a

28. and mountains/ country./ in my/ a lot of rivers/ There are

29. my uncle/ weekend/ my house./ Last/ stayed at

30. tell me/ the way/ to the/ Can you/ hospital?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Anh - Đề 4

I. Nhìn tranh và viết

1. Play football

2. Flower pot

3. Listen to music

4. Wardrobe

5. Bookshelf

6. Cook

II. Chọn từ khác loại

7. D

8. A

9. D

10. C

III. Đọc đoạn văn và chọn từ điền vào chỗ trống:

11. C

12. D

13. C

14. C

15. D

16. B

17. B

18. B

IV. Chọn một đáp án đúng nhất

19. A

20. C

21. A

22. A

23. C

24. C

25. B

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

26. What do their friends like to talk about?

27. He’s wearing a T-shirt and jeans.

28. There are a lot of rivers and mountains in my country.

29. Last weekend my uncle stayed at my house.

30. Can you tell me the way to the hospital?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2, Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.518
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm