Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1 1.387

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện các bài tập về nhà đồng thời nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài học trên lớp, VnDoc.com xin gửi tới các bạn tài liệu Giải bài tập trang 112 sách giáo khoa Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.

Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Giải bài tập trang 67 SGK Hóa lớp 9: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép

Giải bài tập trang 60 SGK Hóa lớp 9: Sắt

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

a. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

b. Mạch cacbon

Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon đi liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

c. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete.

2. Công thức cấu tạo

  • Công thức cấu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
  • Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol

2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O
 Tỉ lệ:   2            2x     y (mol)
  P,ư:   0,1           0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Đánh giá bài viết
1 1.387
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm