Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 - Nghỉ dịch Corona (từ 19.2 đến 23.2)

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 - Nghỉ dịch Corona (từ 19.2 đến 23.2) bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà (Ngày 19 - 02)

(Ngày 19 - 02)

1. Tính:

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

2. Tính

1 + 8 = ......

3 + 2 =.......

6 + 2 = .......

2 – 1 = ......

5 + 3 = .......

3 + 4 = ......

3. Tìm dấu điền vào chỗ chấm: > ; < ; =

3 – 0 …… 6 + 1

4 – 1 ..…. 2 + 3

4 –1 ……… 5 – 1

1 + 4 …… 7 – 2

4. Số

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

5. ?

5 +...... > 7

3 +....... > 6

3 +.......> 2

2 +.......< 5

7 - ........< 4

8 - .......< 6

6. Viết phép tính thích hợp

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1
b, Có: 5 hình vuông

Tô màu: 3 hình vuông

Chưa tô màu:.......hình vuông?

7. Hình bên có …….. hình tam giác.

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà (Ngày 20- 02)

1. Tính nhẩm:

4 – 1 = ......

7 + 2 = ......

0 + 7 = ......

5 + 3 – 2 = ......

8 + 0 = .......

3 + 3 = ......

4 + 5 = ......

2 + 3 + 5 = ......

2. Tính:

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

3. ?

4 + 5 ....... 9

6 – 2 ....... 6

5 + 2 ....... 2 + 5

8 - 4 ....... 3

9 – 5 ....... 5

8 + 0 ....... 8 – 1

4. Viết các số: 2, 9, 6, 10, 5.

a) Số bé nhất là:…….

b) Số lớn nhất là:…..

c) Các số trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

5. Viết phép tính thích hợp:

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

6. ?

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

Hình bên có............. hình tam giác.

Hình bên có............ hình vuông

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà (Ngày 21 - 02)

Bài 1: Tính:

10 – 6 = ......

8 + 2 = ......

4 – 4 = ......

6 + 3 = ......

7 – 7 + 5 = ......

8 + 2 - 9 = ......

Bài 2: Tính:

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

Bài 3: Số ?

3 + …. = 6

5 –….. = 0

…. - 3 = 7

….. + 2 = 9

Bài 4: Điền dấu: >; <; =

5 + 5 …. 8

6 …. 10 - 7

4 - 4 …. 6 - 0

Bài 5: Cho các số: 3, 0, 7, 4, 9,5

a, Số bé nhất là: …………………………………………………………………

b, Số lớn nhất là: …………………………………………………………………

c, Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé:....................................................

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 3

Bài 7: Viết phép tính thích hợp:

Tú có : 10 cái kẹo

Tú cho An: 5 cái kẹo

Tú còn lại: .... cái kẹo

Giải:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 8: Điền dấu phép tính ( + ; - ) thích hợp để được phép tính đúng:

4 ..... 6 = 10

7 ..... 5 = 2

3 ..... 6 = 9

10 ..... 0 .... 8 = 2

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + .... < ....... < 1 + 3

Bài 10:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 3

Có .......... hình tam giác.

4. Phiếu bài tập ôn ở nhà (Ngày 22 - 02)

Bài 1: Tính nhẩm:

5 – 2 = ......

6 + 4 = ......

6 + 4 – 3 = ......

7 + 3 = .......

10 – 3 = ......

10 – 5 – 3 = ......

9 – 9 = …....

2 + 7 = …..

5 + 2 + 3 =…...

Bài 2: Tính:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 4

...........................................................................................................................

Bài 3: Điền dấu >; <; =?

3 + 4 ..... 8

7 – 2 ....... 7

3+ 5 ....... 5 + 3

10 - 4 ....... 2

10 – 4 ....... 4

6 + 3 ....... 6 – 2

Bài 4: Số?

3 + …. = 9

…. + 2 = 7

10 –….. = 3

….. – 6 = 0

Bài 5: Viết các số: 10, 7, 1, 5, 2

a) Số bé nhất là:…….

b) Số lớn nhất là:…..

c) Các số trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

a) Ngăn trên: 5 quyển sách b) Có: 10 viên bi

Ngăn dưới: 4 quyển sách Cho bạn: 3 viên bi

Cả hai ngăn....... quyển sách? Còn: ....... viên bi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Bài 7: Điền số và dấu phép tính ( + ; - ) thích hợp để được phép tính đúng:

8

......

......

=

3

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 3 < ....... < 3+6

Bài 9: ?

..................................................................................................................................

Hình trên có............. hình tam giác.

5. Phiếu bài tập ôn ở nhà (Ngày 23 - 02)

Bài 1: Tính nhẩm:

8 – 1 = ......

6 + 2 = ......

3 + 5 = ......

5 + 4 – 4 = ......

9 + 0 = .......

10 – 7 = ......

4 + 3 = ......

10 – 5 – 1 = ......

9 – 0 = …....

4 + 4 = …..

8 – 7 =……

4 + 2 + 4 =…...

Bài 2: Tính:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1

...........................................................................................................................

Bài 3: Tìm dấu ; <; = điền vào chỗ chấm:

4 + 4 ..... 8

8 – 2 ....... 7

7 + 1 ....... 1 + 7

5 - 4 ....... 2

9 – 4 ....... 4

9 + 0 ....... 10 – 1

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

2 + …. = 9

…. + 3 = 10

8 –….. = 3

….. – 2 = 6

Bài 5: Viết các số: 0, 9, 6, 10, 8, 2, 5, 7

a) Số bé nhất là:…….

b) Số lớn nhất là:…..

c) Các số trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 10 bông hoa b) Tổ 1: 6 bạn

Bớt: 8 bông hoa Tổ 2: 4 bạn

Còn....... bông hoa? Cả 2 tổ: ....... bạn?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 7: Điền số và dấu phép tính (+ ; - ) thích hợp để được phép tính đúng:

10

......

......

=

5

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 0 < ....... < 7 - 2

Bài 9: ?

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1

Hình trên có............. hình tam giác.

..........................................................................................

6. Phiếu bài tập lớp 1 khác:

7. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Trên đây là những bài tập Toán trong phạm vi SGK để các em ghi nhớ kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế, từ đó sẽ giúp các em phát triển dần tư duy và năng lực học tập của bản thân mình.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm