Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục

Trắc nghiệm Luật giáo dục có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục do VnDoc đăng tải kèm theo đáp án nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình ôn tập thi công chức, viên chức 2019 đạt hiệu quả, ôn luyện chuẩn bị tốt cho các kì thi công chức, viên chức sắp tới. Chúc các bạn thi tốt và đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

 • Theo Luật Giáo dục 2005 và Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009, tổ chức loại hình nhà trường nào sau đây không trong hệ thống giáo dục quốc dân
 • Theo Luật Giáo dục năm 2005, Chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống: “Giáo dục phổ thông không bao gồm giáo dục:………. . ”
 • Luật Giáo dục năm 2005 quy định điều lệ nhà trường có mấy nội dung chủ yếu
 • Luật Giáo dục năm 2005 quy định Hội đồng nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ
 • Điều 1:Phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục
 • Điều 2 Mục tiêu giáo dục là? Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam……………. , có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lự của công dân,đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xấy dựng và bảo vệ Tổ quốc”
 • Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có……………. ”
 • Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Nguyên lý giáo dục là?
 • Điều 4. Hệ thống giáo đục quốc dân. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm.
 • Điều 4 Hệ thống giáo dục quốc dân. Có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân?
 • Điều 4 Hệ thống giáo dục quốc dân. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?
 • Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục quy định: nội dung giáo dục phải?
 • Điều 6 chương trình giáo dục quy định. Điền từ vào chỗ trống? “Chương trình giáo dục phải bảo đảm……………. . và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo”
 • Điều 6 chương trình giáo dục quy định: chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với?
 • Điều 6 chương trình giáo dục quy định: ai quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ, việc có nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ?
 • Điều 7 ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ quy định: ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác là?
 • Điều 7 ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ quy định: ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Điều 8 văn bằng, chứng chỉ quy định: Văn bằng là?
 • Điều 8 văn bằng, chứng chỉ quy định: “Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp” điều này đúng hay sai?
 • Điều 9 phát triển giáo dục quy định:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
43 39.403
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm