Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10

VnDoc mời bạn tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão, để nắm chắc được nội dung chính của tác phẩm thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Tất cả các câu hỏi đều có đáp án để bạn đối chiếu kết quả bài làm của chính mình.

Câu 1: Ai là tác giả của bài thơ “Thuật hoài”?

a. Trần Quang Khải b. Phạm Ngũ Lão c. Trần Quốc Tuấn d. Trương Hán Siêu

Câu 2: Bài thơ “Thuật hoài” ra đời trong hoàn cảnh nào?

a. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhất

b. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ hai

c. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ ba

Câu 3: Tình cảm, cảm xúc nao không được thể hiện trong bài thơ “Thuật hoài”?

a. Tự hào về khí thế và sức manh của quân đội thời trần

b. Thẹn vì chưa trả xong nợ công danh

c. Tình yêu nước, tự hào dân tộc.

d. Phê phán triều đình phong kiến

Câu 4: “Hoành sóc” có nghĩa là gì?

a. Cầm ngang ngọn giáo b. Múa giáo c. Vác giáo d. Tung hoành múa giáo

Câu 5: Nhận định nào đúng khi nói về tác giả của bài thơ “Thuật hoài”?

a. Sinh năm 1255 mất năm 1320

b. Sinh năm 1255 mất năm 1322

c. Sinh năm 1245 mất năm 1320

d. Sinh năm 1254 mất năm 1320

Câu 6: Nhận định nào không đúng khi nói về tác giả của bài thơ “Thuật hoài”?

a. Người làng Phù Ủng, huyện Đường hào, nay thuộc Ân Thi, Hưng Yên.

b. Là con rể nuôi của Trần Quốc Tuấn

c. Có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên

d. Là một nhà quan văn, nên ông thích ngâm thơ đọc sách.

Câu 7: Từ nào dưới đây trong bài thơ “Thuật hoài” không phải là tên con vật?

a. Sóc b. tì c. hổ d. ngưu

Câu 8: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào không đúng khi nói về câu thơ thứ hai trong bài “Thuật hoài”?

a. Tam quân là ba người lính, đồng thời cũng có thể hiểu là ba đạo quân.

b. Hình ảnh ba quân nói về quân đội nhưng cũng đồng thời nói về sức mạnh của toàn dân tộc

c. Câu thơ gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp của hình ảnh khách quan và cảm nhận chủ quan.

d. Hình ảnh thơ kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn.

Câu 9: Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt?

a. giang sơn b. sơn hà c. sông núi d. quốc gia

Câu 10: Phạm Ngũ Lão cảm thấy thẹn khi nghe người đời kể chuyện ai?

a. Lưu Bị b. Tào Tháo c. Quan Công d. Gia Cát Lượng

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 10

1b, 2b, 3d, 4a, 5a, 6d, 7a, 8a, 9c, 10d

Đánh giá bài viết
2 4.841
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 10 Xem thêm