Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 - Đề 2

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3

b) (1,25 x 3,6) : (9 x 5).

Bài 2:

Tìm:

a) x x 3,9 + x x 0,1 = 2,7

b) 12,3 : x – 4,5 : x = 15.

Bài 3:

Tổng của hai số bằng 0,6. Thương của số bé và số lớn cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.

Bài 4:

Một người mua bánh nhiều hơn kẹo là 3,85kg. Hỏi người đó mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng 2/3 số ki-lô-gam bánh bằng 4/5 số ki-lô-gam kẹo?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Bài 1:

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3 = (1,4 + 5,8) : 3

= 7,2 : 3 = 2,4.

b) (1,25 x 3,6) : (9 x 5) = (1,25 : 5) x (3,6 : 9)

= 0,25 x 0,4 = 0,1.

Bài 2:

a) X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

X x (3,9 + 0,1) = 2,7

X x 4 = 2,7

X = 2,7 : 4

X = 0,675

b) 12,3 : x – 4,5 : x = 15

(12,3 - 4,5) : x = 15

7,8 : x = 15

x = 7,8 : 15

x = 0,52

Bài 3:

Ta có: 0,6 = \frac{6}{10}=\frac{3}{5}

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Số bé là:

0,6 : (5 + 3) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 – 0,225 = 0,375

Đáp số: Số bé: 0,225; Số lớn: 0,375.

Bài 4:

Bài giải:

Ta có:

Số kg người đó mua bánh bằng \frac{3}{2}\times\frac{4}{5}=\frac{6}{5} (số kg kẹo)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Lượng bánh người đó mua là:

3,85 : (6-5) x 6 = 23,1 (kg)

Lượng kẹo người đó mua là:

23,1 - 3,85= 19,25 (kg)

Đáp số: Bánh: 23,1 kg; Kẹo : 19,25kg.

Đánh giá bài viết
30 14.084
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm