Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 46 : 24 + 8 : 24

b) 705 : 45 – 336 : 45

c) 23,45 : 1.2,5 : 0,8

d) 2,5 : 5,6 x 14.

Bài 2:

Tìm x :

a) X : 0,25 + X x 11 = 24

b) X x 8,01 – x : 100 – 38

c) 2,3 : 2,8 x X = 57,5

d) 0,16 : (X : 3,5) = 2,8.

Bài 3:

Một cửa hàng có 34,5kg bánh và 20,5kg kẹo. Sau khi bán số ki-lô-gam bánh bằng số ki-lô-gam kẹo thì còn lại số ki-lô-gam bánh gấp 5 lần số ki-lô-gam kẹo. Hỏi người ta đã bán mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 4:

Bể thứ nhất chứa 2000 l nước. Bể thứ hai chứa 3050 l nước. Cùng một lúc người ta cho rút nước từ hai bể, trung bình mỗi phút bể thứ nhất rút được 14,7 l nước và bể thứ hai rút được 25,2 l nước. Hỏi sau bao lâu thì lượng nước còn lại ở hai bể sẽ bằng nhau ?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14

Bài 1:

a) 46: 24 + 8: 24 = (46 +8): 24 = 54 : 24 = 2,25.

b) 705 : 45 – 336 : 45 = (705 – 336) : 45 = 369 : 45 = 8,2.

c) 23,45 : 12,5 : 0,8 = 23,45 : (12,5 x 0,8) = 23,45 : 10 = 2,345.

d) 2,5 : 5,6 x 14 = 2,5 : (5,6 : 14) = 2,5 : 0,4 = 6,25.

Bài 2:

a) X : 0,25 + X x 11 = 24

X x 4 + x x 11=24

X x (4 + 11) =24

X x 15 =24

X = 24 : 15

X = 1,6

b) X x 8,01 – X : 100 =38

X x 8,01 - X x 0,01 = 38

Xx (8,01 – 0,01) = 38

X x 8 = 38

X = 38 : 8

X = 4,75

c) 2,3 : 2,8 x X = 57,5

2,3 : (2,8 : X) = 57,5

2,8 : X = 2,3 : 57,5

2,8 : X = 0,04

X = 2,8: 0,04

X = 70

d) 0,16 : (x : 3,5) = 2,8

0,16 : X x 3,5 = 2,8

0,16 : X = 2,8 : 3,5

0 16 : X = 0,8

X = 0,16: 0,8

X = 0,2

Bài 3:

Bài giải:

Cửa hàng có số bánh nhiều hơn số kẹo là:

34,5 – 20,5 = 14 (kg)

Sau khi bán số ki-lô-gam bánh bằng số ki-lô-gam kẹo thì số ki-lô-gam bánh còn

lại vẫn nhiều hơn kẹo là 14kg.

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số ki-lô-gam kẹo còn lại là:

14: (5 – 1) x 1 = 3,5 (kg)

Số ki-lô-gam kẹo hoặc bánh đã bán là:

20,5 – 3,5 = 17 (kg)

Đáp số: 17kg.

Bài 4:

Bài giải

Bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất là:

3050-2000 = 1050 (l)

Mỗi phút bể thứ hai rút nhiều hơn bể thứ nhất là:

25,2- 14,7 = 10,5 (l)

Thời gian mỗi bể rút nước để lượng nước còn lại ở hai bể bằng nhau là:

1050 : 10,5 = 100 (phút)

100 phút = 1 giờ 40 phút

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Đánh giá bài viết
36 18.347
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm