Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán Tỉ số phần trăm. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16: Tỉ số phần trăm – Đề số 2

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

75% của 1,5 là:

A. 200

B. 500

C. 1,125

D. 0,1125

Bài 2:

Một người bán hàng, buổi sáng bán 16kg dưa hấu được 96 000 đồng. Buổi chiều người đó bán 20kg dưa hấu cũng được 96 000 đồng. Hỏi so với buổi sáng thì buổi chiều giá bán mỗi ki-lô-gam dưa tăng hay giảm; tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài 3:

Cuối năm 2003 số dân của một phường là 31 250 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2005 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Bài 4:

Một trại nuôi ong vừa mới thu hoạch mật ong. Sau khi người ta bán đi 135 l mật ong thì lượng mật ong còn lại bằng 62,5% lượng mật vừa thu hoạch.

a) Hỏi trại đó còn lại bao nhiêu lít mật ong vừa mới thu hoạch?

b) Người ta đem lượng mật ong còn lại đổ hết vào các chai, mỗi chai chứa 0,75 l mật. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai mật ong?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Bài 1:

Khoanh vào C.

Bài 2:

Bài giải

Giá tiền 1kg dưa hấu bán trong buổi sáng là:

96000 16 = 6000 (đồng)

Giá tiền 1kg dưa hấu bán trong buổi chiều là:

96000 : 20 = 4800 (đồng)

Tỉ số phần trăm giá tiền bán dưa buổi chiều và buổi sáng là:

4800 : 6000 = 0,8

0,8 = 80%

Coi giá bán dưa buổi sáng là 100% thì giá bán dưa buổi chiều giảm là:

100% – 80% = 20%

Đáp số: Giảm 20%.

Bài 3:

Bài giải

Cuối năm 2004 số dân phường đó tăng thêm là:

31250 x 1,6 : 100 = 500 (người)

Cuối năm 2004 số dân phường đó là:

31250 + 500 = 31750 (người)

Cuối năm 2005 số dân phường đó lại tăng thêm là:

31750 x 1,6 : 100 = 508 (người)

Cuối năm 2005 số dân phường đó là:

31750 + 508 = 32258 (người)

Đáp số: 32 258 người.

Bài 4:

Bài giải

a) Coi lượng mật ong thu hoạch là 100% thì lượng mật ong đã bán là:

100% - 62,5% = 37,5%

Vì đã bán 135l mật ong, nên lượng mật ong thu hoạch là:

135 : 37,5 x 100 = 360 (l)

Lượng mật ong còn lại là:

360 – 135 = 225 (l)

b) Số chai chứa hết 225l mật ong là:

225 : 0,75 = 300 (chai)

Đáp số: a) 2251; b) 300 chai.

Đánh giá bài viết
18 12.022
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm