Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép cộng các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10: Phép cộng các số thập phân - Đề 2

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 65,384 + 9,705 + 30,68;

b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302.

Bài 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg;

b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2.

Bài 3:

Tìm giá trị mỗi chữ số a, b, c biết rằng trong cùng một hàng thì giá trị của chữ số a hơn giá trị của chữ số b là 2 đơn vị của hàng đó và:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Một lớp học có ba tổ học sinh cùng thu nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhặt được 25,3kg; tổ 1 và tổ 3 thu nhặt được 36,2kg; tổ 2 và tổ 3 thu nhặt được 24,5kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10

Bài 1:

HD: H/s đặt phép tính rồi tính

Kết quả

a) 65,384 + 9,705 + 30,68 = 105,769

b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302 = 52,244

Bài 2:

a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg

= 2,25 tấn + 0,67 tấn + 4,75 tấn + 0,33 tấn

= (2,25 tấn + 4,75 tấn) + (0,67 tấn + 0,33 tấn)

= 7 tấn + 1 tấn = 8 tấn.

b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2

= 2,6km2 + 0,0587km2 + 0,4km2 + 0,0013km2

= (2,6km2 + 0,4km2) + (0,0587km2 + 0,0013km2)

= 3km2 + 0,06km2 = 3,06km2.

Bài 3:

– Ở hàng phần trăm (tức là cột thứ nhất kể từ phải sang trái), có c + c = 4 thì c có thể bằng 2 hoặc bằng 7.

– Ở hàng phần mười và ở hàng đơn vị (tức là cột thứ hai và cột thứ ba kể từ phải sang trái) có b + a và a + b mà hàng phần mười có b + a = 9, ở hàng đơn vị có a + b = 8, chứng tỏ ở hàng phần trăm có c + c = 14, viết 4 nhớ 1 sang hàng phần mười để có: b + a + 1 = 8 + 1 = 9. Như thế, c = 7 và a + b = b + a = 8.

– Trong cùng một hàng, a lớn hơn b 2 đơn vị của hàng đó, nên chẳng hạn, ở hàng đơn vị ta có a = b + 2, như thế a + b = b + 2 + b = 8, hay b + b + 2 = 8, tức là: b x 2 + 2 = 8, ta tìm được b x 2 = 8 – 2 ; b x 2 = 6; b = 6 : 2 ; b = 3. Do đó: a = b + 2 = 3 + 2 = 5.

Vậy: a = 5; b = 3; c = 7.

Như vậy phép cộng là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Bài giải

Hai lần số ki-lô-gam giấy vụn do cả ba tổ (tức là cả lớp) thu nhặt được là:

25,3 + 36,2 + 24,5 = 86 (kg)

Số ki-lô-gam giấy vụn do cả lớp thu nhặt được là:

86 : 2 = 43 (kg)

Đáp số: 43kg.

Đánh giá bài viết
22 12.272
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm