Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15: Chia một số thập phân cho một số thập phân – Đề số 2

Bài 1:

Tính bằng hai cách:

a) 2,448 : (0,6 x 1,7)

b) 1,989 : 0,65 : 0,75.

Bài 2:

Tìm x :

a) 0,336 x X : 0,35 = 0,6

b) X x 3,6 : 0,9 = 0,17.

Bài 3:

Một cửa hàng có 21,95kg mì chính đem đóng vào hai loại túi. Loại túi to, mỗi túi có 0,5kg; loại túi bé, mỗi túi có 0,35kg. Hỏi mỗi loại túi có bao nhiêu túi, biết rằng số túi bé nhiều hơn số túi to là 2 túi?

Bài 4:

Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên là 82,34. Khi thực hiện phép tính này, một bạn đã quên viết dấu phẩy của số thập phân nên đã cộng hai số tự nhiên và có kết quả là 1106. Hãy tìm số thập phân và số tự nhiên đã cho.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Bài 1:

a) 2,448 : (0,6 x 1,7) = 2,448 : 1,02 = 2,4

2,448 : (0,6 x 1,7) = 2,448 : 0,6 : 1,7 = 4,08 : 1,7 = 2,4.

b) 1,989 : 0,65 : 0,75 = 3,06 : 0,75 = 4,08

1,989 : 0,65 : 0,75 = 1,989 : (0,65 x 0,75) = 1,989:0,4875 = 4,08.

Bài 2:

a) 0,336 x X : 0,35 = 0,6

0,336 x X = 0,6 x 0,35

0,336 x X = 0,21

X = 0,21 : 0,336

X = 0,625

b) X x 3,6 : 0,9 = 0,17

X x 3,6 = 0,17 x 0,9

X x 3,6 =0,153

X = 0,153 : 3,6

X = 0,0425

Bài 3:

Bài giải

Nếu bỏ bớt 2 túi bé thì số túi bé bằng số túi to. Khi đó lượng mì chính còn lại là:

21,95 – 0,35 x 2 = 21,25 (kg)

Số túi to là:

21,25 : (0,5 + 0,35) = 25 (túi)

Số túi bé là:

25 + 2 = 27 (túi)

Đáp số: 25 túi to; 27 túi bé.

Bài 4:

Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên là 82,34. Khi thực hiện phép tính này, một bạn đã quên viết dấu phẩy của số thập phân nên đã cộng hai số tự nhiên và có kết quả là 1106. Hãy tìm số thập phân và số tự nhiên đã cho.

Bài giải

Vì tổng của số thập phân và số tự nhiên là 82,34, nên số thập phân có hai chữ số sau dấu phẩy (là 34).

Khi quên viết dấu phẩy của số thập phân này thì số đó được gấp lên 100 lần. Do đó 99 lần số thập phân phải tìm là:

1106 – 82,34 = 1023,66

Số thập phân phải tìm là:

1023,66 : 99 = 10,34

Số tự nhiên phải tìm là:

82,34 – 10,34 = 72

Đáp số: 10,34 và 72.

Đánh giá bài viết
28 15.930
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm