Toán lớp 5 trang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân bài Toán lớp 5 trang 71 và bài Luyện tập Toán lớp 5 trang 72 với lời giải chi tiết rõ ràng. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em hiểu cách thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cách giải bài toán có liên quan đến chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Mời các em tham khảo chi tiết các bài giải sau đây.

1. Toán lớp 5 trang 71

Hướng dẫn giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân SGK Toán lớp 5 Câu 1, 2, 3. Sau đây là chi tiết đáp án cho các em học sinh cùng theo dõi.

Giải Toán lớp 5 trang 71 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 19,72 : 5,8

b) 8,216 : 5,2

c) 12,88 : 0,25

d) 17,4 : 1,45

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Xem đáp án

a)

\left. \begin{matrix} 19​​ {,} 7,2 \\ \begin{align} & \,\,\,2\,3\,2 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{5 {,}8}{3,4} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

b)

\left. \begin{matrix} 8 {,}2,16\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,30\,\,1\,\,\,\,\, \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,4\,\,16 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{5 {,}2}{1,58} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

c)

\left. \begin{matrix} 12 {,}88\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,38 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,130 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50 \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{0 {,}25}{51,52} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

d)

\left. \begin{matrix} 17 {,}40\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,\,290 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{1 {,}45}{12} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

Giải Toán lớp 5 trang 71 Bài 2

Biết 4,5 lít dầu nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 4,5 lít dầu : 4,5.

- Tính cân nặng của 8 lít dầu = cân nặng của 1 lít dầu x 8.

Tóm tắt:

4,5l dầu: 3,42kg

8l dầu: ...kg?

Xem đáp án

Một lít dầu hỏa nặng: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8 lít dầu nặng: 0,76 × 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08 kg

Giải Toán lớp 5 trang 71 Bài 3

May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Cách giải: Thực hiện phép tính chia: 429,5 : 2,8. Thương chính số bộ quần áo may được.

Tóm tắt:

2,8m: 1 bộ

429,5m: ... bộ? (thừa:... m vải?)

Xem đáp án

Cách 1

Ta có:

429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy nếu có 429,5m vải thì cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải.

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

Giải thích:

Giải Toán lớp 5

Trong phép chia trên, thương là 153 và số dư là 1,1.

Thử lại: 2,8 × 153 + 1,1 = 429,5.

Cách 2

429,5 m vải may được nhiều nhất: 429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo)

Và 153 bộ quần áo sẽ hết 153 x 2,8 = 428,4 (m)

Số vải thừa còn lại sẽ là: 429,5 - 428,4 = 1,1 (m)

Đáp số: 153 bộ quần áo và dư 1,1 mét vải

Để chuẩn bị cho tiết Luyện tập Chia một số thập phân cho một số thập phân. Các bạn học sinh tham khảo lời giải bên dưới hoặc lời giải theo cách khác: Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập Chi tiết, dễ hiểu.

2. Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 72 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 17,55 : 3,9

b) 0,603 : 0,09

c) 0,3068 : 0,26

d) 98,156 : 4,63

Phương pháp giải

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Đáp án và hướng dẫn giải

Xem đáp án

a)

\left. \begin{matrix} 17,55 \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,19\,\,5\,\, \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{3 {,}9}{4,5} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

b)

\left. \begin{matrix} 0 {,}603\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,6\,\,3\, \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{0 {,}09}{6,7} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

c)

\left. \begin{matrix} 0 {,}3068\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,4\,\,\,6\, \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,2\,\,08 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{0 {,}26}{1,18} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

d)

\left. \begin{matrix} 98 {,}156\,\, \\ \begin{align} & \,\,\,555\, \\ & \,\,\,\,\,\,92\,\,6 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{align} \\ \end{matrix}\, \right|\begin{matrix} \dfrac{4 {,}63}{21,2} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

Giải Toán lớp 5 trang 72 Bài 2

Tìm x

a) x × 1,8 = 72

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

Phương pháp giải

- Tính giá trị ở vế phải.

- x đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Xem đáp án

a) x × 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

x × 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

x × 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28

Giải Toán lớp 5 trang 72 Bài 3

Biết 5,2 lít dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?

Tóm tắt

5,2 l dầu: 3,952 kg

? l dầu: 5,32 kg

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 5,25,2 lít dầu : 5,2

- Số lít dầu = cân nặng của chúng : cân nặng của 1 lít dầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

5,2 lít: 3,952 kg

? lít: 5,32 kg

Xem đáp án

Một lít dầu hỏa cân nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32 kg thì nặng:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít

Giải Toán lớp 5 trang 72 Bài 4

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7, nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính chia 218 : 3,7 (lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) sau đó bằng cách dóng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu, coi 218 = 218,0, ta tìm được số dư của phép chia đó.

Xem đáp án

\left. \begin{align} & \begin{matrix} 2180 \\ \,\,\,330 \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,340 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,70 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,33 \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3 {,}7}{58,91} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

Số dư là 0,033

Vì dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống ta thấy số dư là 33

Vậy số dư của phép chia 218:3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,033

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép chia

3. Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5

a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 62 = ? (kg)

Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10)

23,56 : 6,2 = 235,6 : 62

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số.

Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.

+) Thực hiện phép chia 235,6 : 62.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Vậy: 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg)

b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127.

Thực hiện phép chia 8255 : 127.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

>> Tham khảo chi tiết: Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các câu hỏi và đáp án tại đây nhanh chóng, chính xác nhất!

4. Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2 Toán 5: số thập phân, chia một số thập phân cho một số thập phân, cách đặt tính phép chia, dạng toán tìm x, toán có lời văn, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn theo TT 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 5 môn Toán sắp tới, các em học sinh tham khảo thêm các đề thi, đề ôn tập sau đây:

Tham khảo các dạng bài tập Toán lớp 5 khác:

Ngoài giải bài tập Toán 5, VnDoc mời bạn tham khảo thêm các bài viết khác cùng lớp 5:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.258 417.087
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bảo Ngọc Phạm
  Bảo Ngọc Phạm

  CŨNG KO TỆ ĐÂU 

  5 SAO VNDOC NHÉ 🥰🥰

  Thích Phản hồi 08:26 10/12
  • Hòe Nguyễn
   Hòe Nguyễn

   hay


   Thích Phản hồi 07:34 13/12
   • Linh Đỗ Thùy
    Linh Đỗ Thùy

    ok 


    Thích Phản hồi 08:03 13/12
    • LTK Official
     LTK Official

     <3 Bài làm cũng ok phết, mik đc cô giáo khen làm bài đúng hết lun, là nhờ Vndoc đó nha. <3 😆

     Thích Phản hồi 10:29 14/12
     • Nam Nguyễn
      Nam Nguyễn

      ko hay

      Thích Phản hồi 07:29 20/12
      • HIỀN PHẠM
       HIỀN PHẠM

       Ok phết đấy cảm ơn Vndoc đó nha 🥰

       Thích Phản hồi 19:29 20/12
       • Tú Hoàng
        Tú Hoàng

        Ơ sao bài 1 sgk lại là 19,72?

        Thích Phản hồi 19:52 20/12
        • Hoang NguyenTrong
         Hoang NguyenTrong

         wow good Vndoc 

         Thích Phản hồi 14:34 22/12
         • Hoang NguyenTrong
          Hoang NguyenTrong

          5 star 


          Thích Phản hồi 14:34 22/12
          • Hung Thai
           Hung Thai

           dap an hoi sai 😈

           Thích Phản hồi 09:01 24/12
           • 4 - Đạt
            4 - Đạt

            ??


            Thích Phản hồi 10:14 24/12
          Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm