Toán lớp 5 trang 50, 51 Cộng hai số thập phân

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được phép cộng hai số thập phân, giải bài toán với phép cộng hai số thập phân. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

1. Lý thuyết Cộng hai số thập phân

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Giải Toán lớp 5 Cộng hai số thập phân

Ta phải thực hiện phép cộng:

1,84 +2,45 = ? (m)

Ta có: 1,84m = 184cm

2,45m = 245cm

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{245\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,429\,\,(cm)}\end{array}\\429cm = 4,29m\end{array}

429 cm = 4, 29m

Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m). Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{2,45\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,4,29\,\,(m)}\end{array}

- Thực hiện phép cộng như công các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

b) Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{15,9\,\,\,\,\,}\\{8,75}\end{array}}\\\hline{\,\,24,65}\end{array}

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

2. Toán lớp 5 trang 50: Cộng hai số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 50 SGK Toán 5

Tính

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,58,2 \\ & + \\ & \,\,\,24,3 \\ \end{align}}{{}}

b) \,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,19,36 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,4,08 \\ \end{align}}{{}}

c)\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,75,8 \\ & + \\ & \,\,\,\,249,19 \\ \end{align}}{{}}

d) \,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,0,995 \\ & + \\ & \,\,\,0,868 \\ \end{align}}{{}}

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,58,2 \\ & + \\ & \,\,\,24,3 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,82,5}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,19,36 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,4,08 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,23,44}

c)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,75,8 \\ & + \\ & \,\,\,249,19 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,324,99}

d)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,0,995 \\ & + \\ & \,\,\,0,868 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,1,863}

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 50 SGK Toán 5

Đặt tính rồi tính

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,7,8 \\ & + \\ & \,\,\,9,6 \\ \end{align}}{\,\,17,4}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,34,82 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,9,75 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,44,57}

c)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,57,648 \\ & + \\ & \,\,\,35,37 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,90,018}

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 50 SGK Toán 5

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải

Cân nặng của Tiến = cân nặng của Nam +4,8kg.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 50, 51 Luyện tập

3. Toán lớp 5 trang 50, 51: Luyện tập: Cộng hai số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 50 SGK Toán 5 - Luyện tập

Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+b = b+a

Phương pháp giải

- Cộng hai số thập phân ta làm như sau:

+ Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Cộng như cộng các số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- So sánh giá trị của a + b và b + a.

Đáp án và hướng dẫn giải

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

14,9 + 4, 36 = 19, 26

0,53 + 3,09 = 3, 62

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

4, 36 + 14,9 = 19, 26

3, 09 + 0,53 = 3, 62

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 50 SGK Toán 5 - Luyện tập

Thực hiện phép cộng rồi thực hiện tính chất giao hoán để thử lại

a) 9,46 + 3,8

b) 45,08 + 24,97

c) 0,07 + 0,09

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 51 SGK Toán 5 - Luyện tập

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải

- Chiều dài = chiều rộng + 8,32m

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2

Đáp án và hướng dẫn giải

Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (24,66 +16,34 ) × 2 = 82 m

Đáp số: 82m

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 51 SGK Toán 5 - Luyện tập

Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 mét vải, tuần lễ sau bán được 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải

- Tính số vải bán được trong hai tuần = số vải bán tuần đầu + số vải bán tuần sau.

- Tính số ngày trong hai tuần.

- Số vải bán trung bình trong mỗi ngày = số vải bán được trong hai tuần : số ngày trong hai tuần.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số mét vải cửa hàng bán được trong 2 tuần là: 314,78 + 525,22 = 840 m

Số ngày trong 2 tuần là: 7 × 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là: 840 : 14 = 60 m

Đáp số: 60 mét

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân

4. Bài tập cộng hai số thập phân

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, cộng hai số thập phân, đăt tính rồi tính .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
604 165.915
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Yen Bui Hoang
  Yen Bui Hoang hay
  Thích Phản hồi 15:00 05/11
  • Sun Monster
   Sun Monster .-.
   Thích Phản hồi 18:33 10/11
   • Sun Monster
    Sun Monster Hay
    Thích Phản hồi 18:33 10/11
    • THÀNH DIỆU VŨ
     THÀNH DIỆU VŨ NOT GOOD 
     Thích Phản hồi 15:27 20/11
     Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm