Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình thang. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

Hình thang. Diện tích hình thang

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có mấy hình thang vuông?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao là 35cm.

Bài 3:

Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên). Tính diện tích hình thang ABCH.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 35,6m, đáy lớn hơn đáy bé 9,7m, chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng \frac{2}{3} tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta dành 65% diện tích để làm vườn, phần còn lại để đào ao. Tính diện tích phần đất để đào ao.

Bài 6. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé bằng \frac{1}{2} đáy lớn và kém chiều cao 30m.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m² thu được 62kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 7: Trên một mảnh vườn hình thang ( như hình vẽ) người ta sử dụng 25% diện tích đất trồng na. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây na biết mỗi cây na cần 1,5 m2 đất?

Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

2. Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

Bài 1:

Khoanh vào C.

Bài 2:

a) Diện tích hình thang là: (6,7 + 5,4) x 4,8 : 2 = 29,04 (m2)

b) 35cm = 3,5dm.

Diện tích hình thang là: (7 + 5) x 3,5 : 2 = 21 (dm2).

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

HD : Ta có DC = 4,5dm,

HC = 4,5dm – 1,5dm = 3dm.

Diện tích hình thang ABCH là:

(4,5 + 3) x 3,2 : 2 = 12 (dm2).

Bài 4

Bài giải:

Độ dài đáy bé của hình thang là:

35,6 – 9,7 = 25,9 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(35,6 + 25,9) x \frac{2}{3}= 41 (m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(35,6 + 25,9) x 41 : 2 = 1260,75 (m2)

Đáp số: 1260,75m2

Bài 5

Độ dài đáy bé của mảnh đất đó là:

36 – 9,6 = 26,4 (m)

Chiều cao của mảnh đất đó là:

(36 + 26,4) × \frac{2}{3}= 41,6 (m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(36 + 26,4) × 41,6 : 2 = 1297,92 (m2)

Diện tích phần đất để làm vườn là:

1297,92 : 100 × 65 = 843,648 (m2)

Diện tích phần đất để đào ao là:

1297,92 – 843,648 = 454,272 (m2)

Đáp số: 454,272m2.

Bài 6

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều cao của thửa ruộng đó là:

70 + 30 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

(140 + 70) × 100 : 2 = 10500 (m2)

Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

10500 : 100 × 62 = 6510 (kg)

Đáp số: 6510kg.

Bài 7:

Diện tích mảnh vườn hình thang là:

( 60 + 40) x 30 : 2 = 1500(m2)

Diện tích đất trồng na là:

1500 : 100 x 25 = 375 (m2)

Có thể trồng được số cây na là:

375 : 1,5 = 250 (cây)

Đáp số:  250 (cây)

>> Tham khảo thêm: Bài tập Toán lớp 5: Hình thang. Diện tích hình thang

3. Bài tập về diện tích hình thang

Câu 1. Tính diện tích hình thang có:

a). Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.

b). Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m.

c). Đáy lớn 2/3m; đáy bé 1/2m; chiều cao 3/5m.

Câu 2. Tính chiều cao hình thang có:

a). Diện tích 30cm²; đáy lớn 8cm và đáy bé 0,4dm.

b). Diện tích 6,4 dm²; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm.

c). Diện tích 3/4m²; đáy lớn 1/4m và đáy bé 1/8m.

Câu 3. Tính tổng hai đáy hình thang có :

a). Diện tích 3,6 dam²; chiều cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; chiều cao 2/3m.

c). Diện tích 2400cm²; chiều cao 3,8dm.

Câu 4. Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m và bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích miếng đất hình thang?

Câu 5. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với 2 đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.

a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam²

b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

Câu 6. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m và chiều cao 11m, người ta đã thu được 184,8kg rau. Tính xem trên mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Câu 7. Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm² và chiều cao 1,3m.

Câu 8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao bằng ¼ tổng hai đáy.

a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

b). Cứ 200m² thu được 124kg thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Câu 9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².

a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².

b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Câu 10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang?

Câu 11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy?

Câu 12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang?

Câu 13. Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm². Tính diện tích hình thang lúc đầu?

Câu 14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm². Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?

Câu 15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu?

Tham khảo thêm: 31 Bài Toán về diện tích hình thang

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 với các bài tập có đáp án chi tiết được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
163 81.668
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm