Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 - Đề 2 bao gồm các phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về phân số, cộng trừ nhân chia, hỗn số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 - Đề 1

Mục tiêu bài học

  • Học sinh ôn tập về hỗn số, cách chuyển hỗn số thành phân số và ngược lại
  • Củng cố các dạng bài toán có lời văn liên quan đến tỉ lệ

Bài tập Toán lớp 5 Tuần 2 Đề 2

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập cuối tuần lớp 5 Tuần 2

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm x biết: x+\dfrac{5}{7}=\dfrac{24}{9}

A. \dfrac{3}{7}B.\dfrac{41}{21}C. \dfrac{41}{21}

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập cuối Tuần lớp 5 Tuần 2

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bán ngày đầu được \dfrac{1}{5} số gạo. Ngày thứ hai bán được \dfrac{5}{8} số gạo bán được của ngày đầu. Sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại 52 tạ gạo. Tính số gạo ban đầu của cửa hàng. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?

A. 60 tạ

B. 50 tạC. 80 tạ

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \dfrac{11}{27}\times\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{3}\times\dfrac{16}{27}

……………………........

……………………........

……………………........

…………………….......

b) \dfrac{25}{31}:\dfrac{41}{56}+\dfrac{6}{31}:\dfrac{41}{56}

……………………........

……………………........

……………………........

…………………….......

c) \dfrac{53}{21}\times\dfrac{12}{23}-\dfrac{32}{21}\times\dfrac{12}{23}

……………………........

……………………........

……………………........

…………………….......

d) \dfrac{26}{21}:\dfrac{4}{3}-\dfrac{2}{21}:\dfrac{4}{3}

……………………........

……………………........

……………………........

…………………….......

Bài 6: Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 6 giờ thì sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất phải làm phải mất 12 giờ mới xong. Một mình người thứ hai làm phải mất 18 giờ mới xong. Hỏi một mình người thứ ba làm thì hết mấy giờ mới xong?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp án chi tiết

Bài 1:

Bài tập cuối tuần lớp 5

Bài 2:

Chọn B

Bài 3:

a)\dfrac{{5 \times 7 \times 8}}{{5 \times 7 + 8}} = 1

b) \dfrac{{5 \times 7 \times 8}}{{5 \times 7 + 8}} = \dfrac{{280}}{{43}}

c) 9:\dfrac{7}{{13}}:\dfrac{7}{{13}} = 9:1 = 9

d) 9:\dfrac{7}{{13}}:\dfrac{7}{{13}} = \dfrac{{117}}{7}:\dfrac{7}{{13}} = \dfrac{{1521}}{9}

Bài 4:

Ngày thứ hai bán được số gạo là:

\dfrac{1}{5} \times \dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{8}(số gạo)

Cả hai ngày bán được số gạo là:

\dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{{13}}{{40}} (số gạo)

Số gạo còn lại là:

1 - \dfrac{{13}}{{40}} = \dfrac{{27}}{{40}} (số gạo)

Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là:

54:\dfrac{{27}}{{40}} = 80 (tạ gạo)

Đáp số: 80 tạ gạo.

Vậy đáp án đúng là D.

Bài 5:

a) \dfrac{{11}}{{27}} \times \dfrac{5}{3} + \dfrac{5}{3} \times \dfrac{{16}}{{27}}

\begin{array}{l} = \dfrac{5}{3} \times \left( {\dfrac{{11}}{{27}} + \dfrac{{16}}{{27}}} \right)\\ = \dfrac{5}{3} \times \dfrac{{27}}{{27}}\\ = \dfrac{5}{3} \times 1 = \dfrac{5}{3}\end{array}

b) \dfrac{{25}}{{31}}:\dfrac{{41}}{{56}} + \dfrac{6}{{31}}:\dfrac{{41}}{{56}}

\begin{array}{l} = \left( {\dfrac{{25}}{{31}} + \dfrac{6}{{31}}} \right):\dfrac{{41}}{{56}}\\ = \dfrac{{31}}{{31}}:\dfrac{{41}}{{56}} = 1:\dfrac{{41}}{{56}}\\ = 1 \times \dfrac{{56}}{{41}} = \dfrac{{56}}{{41}}\end{array}

c) \dfrac{{53}}{{21}} \times \dfrac{{12}}{{23}} - \dfrac{{32}}{{21}} \times \dfrac{{12}}{{23}}

\begin{array}{l} = \left( {\dfrac{{53}}{{21}} - \dfrac{{32}}{{21}}} \right) \times \dfrac{{12}}{{23}}\\ = \dfrac{{21}}{{21}} \times \dfrac{{12}}{{23}}\\ = 1 \times \dfrac{{12}}{{23}}\\ = \dfrac{{12}}{{23}}\end{array}

d) \dfrac{{26}}{{21}}:\dfrac{4}{3} - \dfrac{2}{{21}}:\dfrac{4}{3}

\begin{array}{l} = \left( {\dfrac{{26}}{{21}} - \dfrac{2}{{21}}} \right):\dfrac{4}{3}\\ = \dfrac{{24}}{{21}}:\dfrac{4}{3} = \dfrac{{24}}{{21}} \times \dfrac{3}{4}\\ = \dfrac{{24 \times 3}}{{21 \times 4}} = \dfrac{{6 \times 4 \times 3}}{{7 \times 3 \times 4}}\\ = \dfrac{6}{7}\end{array}

Bài 6:

Trong một giờ, ba người làm được:

1 : 6 =\dfrac{1}{6}(công việc)

Trong một giờ, người thứ nhất làm được:

1 : 12 = \dfrac{1}{{12}} (công việc)

Trong một giờ, người thứ hai làm được:

1 : 18 = \dfrac{1}{{18}} (công việc)

Trong một giờ người thứ ba làm được:

\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{{12}} - \dfrac{1}{{18}} = \dfrac{1}{{36}} (công việc)

Người thứ ba làm một mình hết số giờ là:

1:\dfrac{1}{{36}} = 36 (giờ)

Đáp số: 36 giờ.

>> Tham khảo thêm: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 . Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 2

Tuần 2: Ôn tập về các phép tính với phân số, hỗn số – Đề số 2

Bài 1:

Tính:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Nối mỗi hỗn số với phân số bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu …:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Cho phân số 15/39. Tìm một số tự nhiên, biết rằng khi thêm số đó vào mẫu số của phân số đó đã cho và giữ nguyên tử số thì được phân số mới bằng 3/11.

Bài 5:

Theo dự định thì đội công nhân phải làm xong lô hàng trong 15 ngày. Nhưng có 8 người phải chuyển đi làm nơi khác trong 5 ngày đầu nên thực tế đội công nhân đã phải làm xong lô hàng đó trong 19 ngày. Hỏi lúc đầu đội công nhân có bao nhiêu người?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2

Bài 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

HD:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Nhận xét: Trong hai hỗn số , hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

HD:

Cần tìm số tự nhiên a để có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Vậy: 39 + a = 55

a = 55 – 39

a = 16

Thử lại:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 5:

Đội công nhân phải làm thêm số ngày là: 19 - 15 = 4 (ngày)

Vì có 8 người chuyển đi làm việc khác trong 5 ngày nên cả đội công nhân phải làm thêm 4 ngày.

(Học sinh có thể tóm tắt ra nháp như sau:

5 ngày : 8 người

4 ngày:....? người )

Lúc đầu đội công nhân có số người là:

8 x 5 : 4 = 10 (người)

Đáp số: 10 người

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 3 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 khác

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Toàn bộ tài liệu có đáp án cho từng bài.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
57 54.388
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm