Toán lớp 5 trang 51, 52: Tổng nhiều số thập phân

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân giúp các em học sinh biết cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Sau đây mời các em tham khảo lời giải hay bài tập toán 5 tương ứng với từng bài tập sách giáo khoa mà không cần dùng sách giải toán 5, để học tốt Toán 5.

1. Lý thuyết Tổng nhiều số thập phân

a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l, thùng thứ hai có 36,75l, thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít?

Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)

\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{27,5\,\,}\\{36,75}\\{14,5\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,78,75}\end{array}

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm; 6,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là:

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)

Đáp số: 24,95dm.

>> Chi tiết: Lý thuyết Tổng nhiều số thập phân

2. Toán lớp 5  trang 51, 52: Tổng nhiều số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 51 SGK Toán 5

Tính

a) 5,27 + 14,35 + 9,25

b) 6,4 + 18,36 + 52

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5,27 \\ & +\,14,35 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9,25 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,28,87}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6,4 \\ & +\,18,36\, \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,52 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,76,76}

c)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,20,08 \\ & +\,\,32,91 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7,15 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,60,14}

d)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,0,75 \\ & +\,0,09 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,0,8 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,64}

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 52 SGK Toán 5

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c)

a

b

c

(a+) +c

a + (b+c)

2,5

6,8

1,2

1,34

0,52

4

Phương pháp giải

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án và hướng dẫn giải

a

b

c

(a+b) +c

a + (b+c)

2,5

6,8

1,2

(2,5 +6,8) + 1,2 = 10,5

2,5 + (6,8 +1,2) = 10,5

1,34

0,52

4

(1,34 + 0,52) + 4 = 5, 86

1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 52 SGK Toán 5

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)

= 38,6 + 10

= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)

= 10 + 9

= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)

= 10 + 1

= 11

Lời giải Toán lớp 5 bài: Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập  chi tiết, dễ hiểu

3. Toán lớp 5 trang 52: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập

Tính

a) 15,32 + 41,69 + 8,44

b) 27,05 + 9,38 + 11.23

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,\,15,32 \\ & +\,\,41,69 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,44 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,65,45}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,27,05 \\ & +\,9,38\, \\ & \,\,\,\,\,11,23 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,47,66}

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97)

= 4,68 + 10

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49+ 1,51) + 5,7

= 5 + 5,7

= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập

Điền dấu '>','<' hoặc '='

3,6 + 5,8 .... 8,9

7,56 .... 4,2 + 3,4

5,7 + 8,8 ..... 14,5

0,5 ..... 0,08 + 0,4

Phương pháp giải

Tính giá trị của từng vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

+) 3,6 + 5,8 = 9,4 ; mà 9,4 > 8,9. Vậy 3,6 + 5,8 > 8,9;

+) 4,2 + 3,4 = 7,6; mà 7,56 < 7,6 . Vậy 7,56 < 4,2 + 3,4 ;

+) 5,7+ 8,8 = 14,5; mà 14,5 = 14,5. Vậy 5,7+ 8,8 = 14,5;

+) 0,08 + 0,4 = 0,48; mà 0,5 > 0,48 . Vậy 0,5 > 0,08 + 0,4 .

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập

Một người thợ ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải, ngày thứ 3 dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu m vải?

Phương pháp giải

- Số vải dệt ngày thứ hai = số vải dệt ngày thứ nhất + 28,4m.

- Số vải dệt ngày thứ ba = số vải dệt ngày thứ hai + 1,5m.

- Số vải dệt trong ba ngày = số vải dệt ngày thứ nhất + số vải dệt ngày thứ hai + số vải dệt ngày thứ ba.

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có:

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5:

Ngày thứ nhất dệt được: 28,4 + 2,2 = 30,6 (m vải)

Ngày thứ ba dệt được: 30,6 + 1,5 = 32,1 (m vải)

Cả 3 ngày dệt được: 28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m vải)

Đáp số: 91,1 (m vải)

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5: Phép trừ số thập phân

4. Bài tập Tổng nhiều số thập phân

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, cộng hai số thập phân, đăt tính rồi tính, tính tổng của nhiều số thập phân, sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính tổng nhiều số thập phân,  ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các dạng bài tập Toán 5:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
555 127.716
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Linh Linh
  Linh Linh

  Cảm  ơn bạn nha hay quá 😍😘🤑

   

  C

  Thích Phản hồi 20:25 01/09
  Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm