Giải Toán lớp 5 VNEN bài 106: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 106: Em ôn lại những gì đã học là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 118, 119 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a)

\dfrac{{12}}{{17}}:4\,\,;

12:\dfrac{6}{{13}}\,\,;

9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}}

b) 72 : 45

281,6 : 8

300,72 : 53,7

Hướng dẫn:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- Áp dụng các quy tắc đã học về phép chia số thập phân để thực hiện các phép chia ở câu b.

Đáp án

a)\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17}}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{{12}}{{17}} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{{12 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;

Ta có thể viết gọn như sau : \dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;

+) 12:\dfrac{6}{{13}}\, = \dfrac{{12}}{1}:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12}}{1} \times \dfrac{{13}}{6} = \dfrac{{12 \times 13}}{{1 \times 6}} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{{1 \times 6}} = 26;

Ta có thể viết gọn như sau : 12:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12 \times 13}}{6} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{6} = 26;

+)9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{9 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{3 \times 3 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}} = 15 \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{15 \times 4}}{{15}} = 4.

b)

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 2: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1

5,2 : 0,01

6,8 : 0,1

8,9 : 0,01

b. 14 : 0,5

20 : 0,25

11 : 0,25

24 : 0,5

Hướng dẫn:

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

- Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

- Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

Đáp án

a. 2,5 : 0,1= 25

5,2 : 0,01 = 520

6,8 : 0,1= 68

8,9 : 0,01= 890

b. 14 : 0,5= 28

20 : 0,25 = 80

11 : 0,25= 44

24 : 0,5 = 48

Câu 3: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 3 : 4 = \frac{3}{4} = 0,75

a. 4 : 8

b. 7 : 5

c. 1 : 2

d. 7 : 4

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 4: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp có 18 học sinh nam và 12 nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp.

A. 50%

B. 60%

C. 66%

D. 40%

Hướng dẫn:

- Tính số học sinh cả lớp.

- Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp nên ta tìm thương giữa số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án

Ta có: Số học sinh cả lớp là : 18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là: (12 : 30) x 100 = 40%

Vậy đáp án đúng là D. 40%

Câu 5: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm tỉ số phần trăm của:

a. 3,2 và 4

b. 7,2 và 3,2

Hướng dẫn:

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án

a. 3,2 và 4

3,2 : 4 = 0,8

Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là: 0,8 x 100 = 80%

b. 7,2 và 3,2

7,2 : 3,2 = 2,25

Tỉ số phần trăm của 7,2 và 3,2 là: 2,25 x 100 = 225%

Câu 6: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 2,7% + 10,32%

b. 45,8% - 24,25%

c. 100% - 37% - 25,5%

Hướng dẫn:

Áp dụng các công thức:

A% + B% = (A + B)%

A% – B% = (A – B)%

Đáp án

a. 2,7% + 10,32% = 13,02%

b. 45,8% - 24,25% = 21,55%

c. 100% - 37% - 25,5% = 37,5%

Câu 7: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Hướng dẫn:

- Tính số cây đã trồng = số cây dự định trồng : 100 × 45

- Số cây còn phải trồng = số cây dự định trồng – số cây đã trồng.

Đáp án

45% của 180 cây là:

180 : 100 × 45 = 81 (cây)

Vậy số cây còn lại phải trồng là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây

Câu 8: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a. Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

b. Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Hướng dẫn:

Áp dụng cách tính : Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

án

a. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:

(480 : 320) x 100% = 150%

b. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:

(320 : 480) x 100% = 66,66%

Đáp số: a. 150%

b. 66,66%

B. Hoạt động ứng dụng bài 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một cửa hàng đồ điện giảm giá 25% cho tất cả các mặt hàng, bác Huy mua một chiếc quạt điện với số tiền là 412 500 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc quạt đó là bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

- Tìm tỉ số phần trăm của giá bán sau khi giảm so với ban đầu : 100% – 25% = 75%.

- Từ đây ta có 75% giá bán của chiếc quạt điện là 412 500 đồng, do đó để tính giá ban đầu của chiếc quạt điện ta có thể lấy 412 500 chia cho 75 rồi nhân với 100.

Đáp án

Phần trăm mặt hàng sau khi được giảm giá là:

100% - 25% = 75%

Gía chiếc quạt điện ban đầu là:

(412500 : 100) x 75 = 550000 (đồng)

Đáp số: 550000 đồng

Câu 2: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm trong thực tế một tình huống liên quan đến sử dụng tỉ số phần trăm rồi viết vào vở

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Chỉ tiêu của em học kì 1 sẽ đạt được 5 con điểm 10 thi học kì. Sau khi thi em đạt được 7 con điểm mười. Hỏi em đạt bao nhiêu % so với chỉ tiêu đã đặt ra?

Trả lời:

Số % em đạt được so với chỉ tiêu ban đầu là: (7 : 5) x 100 = 140%

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 107: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Đánh giá bài viết
234 99.408
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm