Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 69: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 69: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 32 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 69 Toán VNEN lớp 5

1. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (hình sgk)

· Chỉ ra 4 mặt bên của chiếc hộp

· Kể tên các mặt bên bằng nhau của hộp

· Muốn tính tổng diện tích bốn mặt bên của chiếc hộp ta làm như thế nào?

Hướng dẫn:

- Quan sát hình xẽ để tìm các mặt bên và kể tên các mặt bên bằng nhau của hộp

- Muốn tính tổng diện tích bốn mặt, ta có thể tính diện tích hai mặt bên liền kề vuông góc với nhau rồi nhân với 2

Trả lời:

· Bốn mặt bên của chiếc hộp là 3,4,5,6

· Các mặt bên bằng nhau của hộp là: 4 bằng 6; 3 bằng 5.

· Theo em, muốn tính tổng diện tích bốn mặt ta chỉ cần tính diện tích hai mặt bên liền kề vuông góc với nhau rồi sau đó nhân hai.

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật

Bài toán: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Trả lời:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật có:

Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm)

(tức là bằng chu vi mặt đáy hình hộp)

Chiều rộng là: 4cm (tức là chiều cao hình hộp)

Do đó, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: 26 x 4 = 104 (cm2)

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

3. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm

Hướng dẫn:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Trả lời:

Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 6 + 4 + 6 + 4 = 20 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 20 x 3 = 60 (dm2)

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 4 x 6 = 24 (dm2)

Vậy, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 60 + 24 x 2 = 108 (dm2)

B. Hoạt động thực hành bài 69 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 34 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a. Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm

b. Chiều dài 4/5, chiều rộng 1/3 và chiều cao 1/4.

Hướng dẫn:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Đáp án

a. Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm

· Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 25 + 1,5 + 25 + 1,5 = 53 (dm)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 53 x 18 = 954 (dm2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 25 x 1,5 = 37,5 (dm2)

· Vậy, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 954 + 37,5 x 2 = 1029 (dm2)

b. Chiều dài 4/5, chiều rộng 1/3 và chiều cao 1/4.

Đổi 4/5 = 0,8; 1/3 = 0,33; 1/4 = 0,25

· Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 0,8 + 0,33 + 0,8 + 0,33 = 2,26 (m)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 2,26 x 0,25 = 0,565 (m2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 0,8 x 0,33 = 0,264 (m2)

· Vậy, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 0,565 + 0,264 x 2 = 1,093 (m2)

Câu 2 trang 34 sách VNEN toán 5

Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn:

Thùng không có nắp nên diện tích quét sơn bằng tổng của diện tích xung quanh của thùng và diện tích một đáy của thùng.

Đáp án

Đổi : 8dm= 0,8m

Chiều dài các mặt bên hình hộp là:

1,5 + 0,6 + 1,5 + 0,6 = 4,2 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

4,2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Vậy, diện tích quét sơn là:

3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Câu 3 trang 34 sách VNEN toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau

Hướng dẫn:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi sau đó so sánh kết quả với nhau.

Đáp án

Để biết đúng hay sai, chúng ta phải tính ra kết quả bên ngoài.

Hình A:

· Chiều dài các mặt xung quanh là: 1,5 + 2,5 + 1,5 + 2,5 = 8 (dm)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 8 x 1,2 = 9,6 (dm2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2,5 x 1,5 = 3,75 (dm2)

· Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 9,6 + 3,75 x 2 = 17,1(dm2)

Hình B:

· Chiều dài các mặt xung quanh là: 1,5 + 1,2 + 1,5 + 1,2 = 5,4 (dm)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 5,4 x 2,5 = 13,5 (dm2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 1,5 x 1,2 = 1,8 (dm2)

· Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 13,5 + 1,8 x 2 = 17,1(dm2)

Điền Đ hoặc S:

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau => S

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau => Đ

C. Hoạt động ứng dụng bài 69 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 35 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một sồ đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Đáp án

Hình a:

Chiều dài các mặt bên chiếc hộp là: 22 + 11,5 + 22 + 11,5 = 67 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: 76 x 8 = 608 (cm2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 22 x 11,5= 253 (cm2)

Vậy, diện tích toàn phần chiếc hộp là: 608 + 253 x 2 = 1114 (cm2)

Hình b:

Chiều dài các mặt bên chiếc tủ hình hộp chữ nhật là: 0,75 + 0,5 + 0,75 + 0,5 = 2,5 (m)

Diện tích xung quanh của chiếc tủ đó là: 2,5 x 1,6 = 4 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc tủ là: 0,75 x 0,5 = 0,375 (m2)

Vậy, diện tích toàn phần chiếc tủ là: 4 + 0,375 x 2 = 4,75 (m2)

Câu 2 trang 25 sách VNEN toán 5

Tìm trong nhà một đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật sau đó đo và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của đồ vật đó.

Ví dụ mẫu:

Đo chiếc hộp dựng bút của em và được kết quả như sau:

· Chiều dài: 25cm

· Chiều rộng: 10 cm

· Chiều cao: 4 cm

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần chiếc hộp bút

Hướng dẫn:

- Em tìm trong nhà một đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật, sau đó dùng thước để đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của vật đó.

- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của vật đó theo quy tắc đã học

Bài giải:

Chiều dài các mặt bên hộp bút là: (25 + 10) x 2 = 70 (cm)

Diện tích xung quanh hộp bút là: 70 x 4 = 280 (cm2)

Diện tích một mặt đáy hộp bút là: 25 x 10 = 250 (cm2)

Vậy, diện tích toàn phần chiếc hộp bút là: 280 + 250 x 2 = 780 (cm2)

D. Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
195
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trọng Tuấn Tú Nguyễn
  Trọng Tuấn Tú Nguyễn

  làm bài tốt nha

  Thích Phản hồi 08/03/22

  Giải Toán lớp 5 VNEN

  Xem thêm