Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giữa học kì 1 có đáp án với kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập tiếng Anh 3 giữa kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Read and do the tasks

Hello. My name is Lam. I'm nine years old. I'm in class 3C. I am a student at Nguyen Tat Thanh primary school. This is my best friend Minh. He is seven years old. They are Jennie and Lisa. Jennie is seven and Lisa is eight. They're my friend too.

Tick True (T) or F (False)

1. His name is Nam.

2. He is in grade 3.

3. Minh is Lam's best friend.

4. Jennie is 7 years old.

5. Minh, Lisa and Jennie is Lam's brother.

Answer the questions. 

1. How old is Lam?

______________________

2. How old is Lisa?

______________________

3. How old is Minh?

______________________

4. What does Lam do?

_____________________

5. Are Jennie and Lisa Lam's friends?

______________________

Choose the odd one out. 

1. A. sisterB. heC. mother
2. A. nineB. niceC. eight
3. A. IB. youC. him
4. A. how oldB. whatC. to

Read and match. 

AB
1. What’s his name?a. I’m nine.
2. May I come in?b. His name’s Phong.
3. How old are you?c. Yes, she is.
4. Is Khanh your friends?d. Sure

Reorder the words.

1. name / is / Lisa / Her /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / Close / , /

___________________________________________________________________

3. go/ May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. That / school / my / is / . / library

___________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

Read and do the tasks

Tick True (T) or F (False)

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Answer the questions.

1 - He is 9 years old.

2 - She is 8 years old.

3 - He is 7 years old.

4 - He is a student.

5 - Yes, they are.

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - C;

Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

Reorder the words.

1 - Her name is Lisa.

2 - Close your book, please.

3 - May I go out?

4 - That is my school library.

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm