Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 6 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and number the picture

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

A. _____________

B. _____________

C. _____________

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5

D. _____________

E. _____________

F. _____________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. these

B. those

C. they

D. it

2. A. ruler

B. long

C. rubber

D. eraser

3. A. school

B. stand

C. sit

D. play

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. that

B. name

C. cat

D. mat

2. A. this

B. that

C. the

D. thing

Exercise 4: Choose the correct answer

1. Simon ________gardening every afternoon

A. doesn’t do

B. don’t play

C. doesn’t watch

D. don’t do

2. “How does she ______ her name?” - “L-I-N-D-A”

A. call

B. spell

C. do

D. come

3. “ _________ your name?” - “My name is Wendy.”

A. What’s

B. How’s

C. What

D. How

4. _________ go to the music room.

A. Let

B. Let’s

C. Shall

D. Can

5. Is the gym new? - ___________.

A. No, it is. It is old

B. No, it isn’t. it is old

C. Yes, it isn’t

D. Yes, it is old

6. _____ is he? - He is my ________.

A. Who - brothers

B. What - brothers

C. What - brother

D. Who - brother

7. What colour _____ the books? - Blue

A. aren’t

B. isn’t

C. are

D. is

8. I play the piano in the _________.

A. gym

B. library

C. music room

D. computer room

Exercise 5: Read and answer the following questions

Her name is Liz. She is nine years old. She goes to Oxford Primary School. My sister is very nice and tall. She is a clever girl. She has a lot of friends. Her best friends are Lisa and Lily. They often go to school together. Liz has a lot of books and she likes to read books very much.

1. How old is Liz?

_____________________________________________

2. Where does Liz study?

_____________________________________________

3. Is Liz an intelligent girl?

_____________________________________________

4. Who are her best friends?

_____________________________________________

5. What does Liz like?

_____________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct answers

1. house/ a/ living room/ her/ has/ large/ ./

_____________________________________________

2. your/ Is/ this/ desk/ ?/

_____________________________________________

3. up/ I/ early/ get/./

_____________________________________________

4. ask/ May/ I/ questions/ you/ some/ ?/

_____________________________________________

5. is/ your/ colour/ school/ what/ pen/?

_____________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề 5

Exercise 1: Listen and number the picture

Hướng dẫn: Học sinh nghe và đánh số theo thứ tự

1. D

2. B

3. C

4. E

5. F

6. A

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. D

Exercise 4: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. C

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Liz is nine years old

2. She studies at Oxford Primary School

3. Yes, she is

4. Her best friends are Lisa and Lily

5. She likes to read books

Exercise 6: Reorder these words to have correct answers

1. Her house has a large living room

2. Is this your desk?

3. I get up early

4. May I ask you a question?

5. What colour is your pen?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 2.925
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm