Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. get/ what/ you/ time/ do/ up?

2. Have/ you/ what/ do/ dinner/ time ?

3. at/ go/ I/ to/ six/ school/ o’clock

4. What/ she/ do/ does/ ?

5. Reading/ am/ I/ room/ the/ in

II. Hoàn chỉnh các câu sau:

6. I am _ _ om England.

7. _ _ en is your birthday?

8. I was born in Dec _ _ ber.

9. I c_ n swim but I can't dance.

10. Would you like an ice cr_ _ m?

III. Chọn từ thích hợp vào chỗ trống:

11. How _____ bananas do you have?

A. about

B. many

C. do

12. Where are the books?

A. on the wall

B. on the shelf

C. near the table.

13. The books are ______ the teacher table.

A. on

B. near

C. in

14. There are _____ on the shelf.

A. books

B. a book

C. a books

15. The maps _________ on the wall.

A. is

B. are

C. am

16.______ is your school bag?

A. when

B. where

C. what

17. The books _____ notebooks are on the desks.

A. because

B. and

C. but.

18. _____ are our school bags.

A. This

B. those

C. that

19. Maths ______ difficult.

A. is

B. are

C. am

20. I like English _____ most.

A. the

B. a

C. An

IV. Nối

21. What time is it? A. I’m going to Sapa

22. What does he look like? B. It’s seven- thirty

23. Where are you going this summer? C. I want to see monkeys

24. What animal do you want to see? D. He is tall

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020

I. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. What time do you get up?

2. What time do you have dinner?

3. I go to school at six o’clock

4. What does she do?

5. I am in the reading room

II. Hoàn chỉnh các câu sau:

6. fr

7. Wh

8. em

9. a

10. ea

III. Chọn từ thích hợp vào chỗ trống:

11. B

12. B

13. A

14. A

15. B

16. B

17. B

18. B

19. A

20. A

IV. Nối

21. B

22. D

23. A

24. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2), Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020, Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm