Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập tình huống GDCD 8 bài 20

Giải bài tập tình huống GDCD 8 bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài tập tình huống GDCD 8 bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp câu hỏi tình huống trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 59 Bài tập tình huống GDCD 8: Điền vào dấu chấm những ý thích hợp:

- Hiến pháp là ... cơ bản của Nhà nước.

- Hiến pháp có ... pháp lí cao nhất.

- Mọi văn bản pháp luật khác phải ... phù hợp với Hiến pháp.

Trả lời:

- Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước.

- Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất.

- Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Bài 2 trang 59 Bài tập tình huống GDCD 8: Em cho biết bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định ở điều nào trong Hiến pháp năm 1992? Nội dung là gì?

Trả lời:

Bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định ở điều Điều 2 Hiến pháp năm 1992:

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Bài 3 trang 59 Bài tập tình huống GDCD 8: Giải thích vì sao: Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trả lời:

Điều này khẳng định rằng việc xây dựng nhà nước là do Nhân dân, do đó nhà nước thuộc về Nhân dân và nhà nước phải phục vụ lợi ích của Nhân dân. Nhà nước ta do Nhân dân làm chủ. Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Bài 4 trang 59 Bài tập tình huống GDCD 8: Nội dung Hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản sau (đánh dấu X vào ô trống):

Trả lời:

Nội dung Hiến pháp

Đánh dấu

Đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

x

Tổ chức nhà nước

x

Chế độ kinh tế

x

Chế độ chính trị

x

Văn hóa – xã hội

Quyền và nghĩa vụ công dân

x

Kế hoạch hóa gia đình.

Bài 5 trang 60 Bài tập tình huống GDCD 8: Sắp xếp các điều sau theo từng lĩnh vực

Điều

Lĩnh vực

Điều 52:

Mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật

Điều 57:

Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật

Điều 40 (trích):

Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em

Trả lời:

Thứ tự sắp xếp đúng là:

Điều 52 (Hiến pháp 2013); (Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân)

Điều 57 (Hiến pháp 2013); (Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.)

Điều 40 (LUẬT Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em)

Bài 6 trang 60 Bài tập tình huống GDCD 8: Sắp xếp các cơ quan sau đây theo 4 cơ quan nhà nước:

Trả lời:

Cơ quan quyền lực

Cơ quan quản lí nhà nước

Cơ quan xét xử

Cơ quan kiểm sát

Quốc hội

x

Sở Giáo dục – Đào tạo

x

Tòa án Nhân dân tỉnh

x

Viện Kiểm sát tỉnh

x

Sở Y tế

x

Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

Bài 7 trang 61 Bài tập tình huống GDCD 8: Cơ quan nào được ban hành luật?

Trả lời:

Quốc hội

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Hiến pháp

x

2. Luật Giáo dục

x

3. Luật Thuế

x

4. Luật Nhà nước

x

Bài 8 trang 61 Bài tập tình huống GDCD 8: Việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu tán thành:

- 2/3 số đại biểu.

- 1/2 số đại biểu.

- 100% số đại biểu.

Trả lời:

Việc sửa đổi Hiến pháp phải được 100% số đại biểu tán thành.

Bài 9 trang 61 Bài tập tình huống GDCD 8: Đánh dấu các quyền và nghĩa vụ sau đây được quy định trong Hiến pháp năm 1992 với các đối tượng là công dân – học sinh (dưới 18 tuổi).

Trả lời:

Quyền

Đúng

Nghĩa vụ

Đúng

Quyền có quốc tịch

Nghĩa vụ quân sự

x

Quyền tự do kinh doanh

x

Nghĩa vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân

Quyền sáng tác nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác

x

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng

x

Quyền học tập

x

Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp – pháp luật

x

Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe

x

Nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích

x

Ngoài các bài Giải bài tập tình huống GDCD 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Giải bài tập GDCD lớp 8 (ngắn nhất), Giải SBT GDCD 8, Giải bài tập GDCD 8, Tài liệu học tập lớp 8

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập tình huống GDCD 8

    Xem thêm