Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 5: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

169 34.711

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5: Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông giúp các em học sinh hiểu tên gọi, kí hiệu và quan hệ các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. Đồng thời, lời giải hay bài tập toán lớp 5 này sẽ giúp các em biết được quan hệ giữa đề-ca-mét vuông với mét vuông, đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông vận dụng vào từng bài tập.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 26; bài 4 trang 27 SGK Toán 5

Bài 1 trang 26 SGK Toán 5 

Đọc các số đo diện tích:

105dam2, 32600dam2, 492hm2, 180350hm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 trang 26 SGK Toán 5

Viết các số đo diện tích:

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 271dam2       b) 18594dam2

c) 603hm2       d) 34 620hm2.

Bài 3 trang 26 SGK Toán 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2dam2 =... m2               3dam215m2 = ... m2

200m2 = ... dam2             30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2        760m2 = ...dam2 ... m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ... dam2        1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2        8dam2 = ... hm2

27m2= ... dam2        15dam2 = ... hm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 200m2;         315m2;

2dam2;          3000dam2;

1205dam2;       7dam2 60m2.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5

Bài 4 trang 27 SGK Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông:

a) 5dam223m2      b) 16dam2 91m2              c) 32dam2 5m2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 5dam2 23m2 = 5dam2 + 23/100 dam2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5

b) 16dam2 91m2 = 16dam2 + 91/100 dam2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5

c) 32dam2 5m2 = 32dam2 + 5/100 dam2

 Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 5

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập

Đánh giá bài viết
169 34.711
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm