Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7cm
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 MÔN TOÁN LỚP 4
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
1 . Hình bình nh
Câu 1. Một hình bình hành cạnh đáy 25cm, chiều cao bằng 9cm. Tính diện tích hình
bình hành đó.
Câu 2. Một hình bình hành đ dài đáy
3
4
m, chiều cao bằng
2
5
độ dài đáy. Tính
diện tích của hình bình hành đó.
Câu 3. Một hình bình hành diện tích 36dm
2
chiều cao 45cm. Hỏi độ dài của
hình bình hành bao nhiêu?
Câu 4. Một mảnh đất dạng hình bình hành chiều cao 150m, độ dài đáy gấp 3 lần
chiều cao. Tính diện tích của mảnh đất đó.
Câu 5. Hình bình hành ABCD chu vi 48cm, chiều cao 7cm, cạnh BC = 9cm. Hỏi
diện tích hình bình hành bằng bao nhiêu?
Câu 6. Hình bình hành MNPQ diện tích 216cm
2
, cạnh MQ = 16cm, chiều cao MH
=
3
4
MQ. Tính chu vi hình bình hành MNPQ
A
B
D
C
H
9cm
H
P
N
M
Q
16cm
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A
B
Câu 7. Một miếng đất hình bình hành chu vi 154cm, chiều cao 27cm, cạnh đáy dài
hơn cạnh bên 13cm. Tính diện tích miếng đất đó.
Câu 8. Cho hình bình hành ABCD chu vi 32cm, cạnh BC = 7cm. Chiều cao
2
3
AH DC
. Hỏi hình bình hành ABCD diện tích bằng bao nhiêu?
2. Hình thoi
Câu 1. Một miếng kính hình thoi độ dài của hai đường chéo 24cm, hiệu độ dài hai
đường chéo 4cm. Hãy tính diện tích của miếng kính đó.
Câu 2. Một miếng kính hình thoi diện tích 1088cm
2
, độ dài một đường chéo 32cm.
Tính độ dài đường chéo thứ hai.
Câu 3. Một miếng kính hình thoi độ dài đáy 14cm, chiều cao là 5cm. Tính diện
tích miếng kính đó
Câu 4. Một hình thoi độ dài đường chéo thứ nhất 120m, đường chéo thứ hai bằng
5
8
đường chéo thứ nhất. Cứ 1dm
2
thì thu được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu
được bao nhiêu tấn thóc?
Câu 5. Một mảnh vường trồng hoa hình thoi tổng độ dài hai đường chéo 24m
hiệu độ dài hai đường chéo 6m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
3. Hình chữ nhật, hình vuông
Câu 1. Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ
nhật
D
C
H
7cm
30cm
2
12cm
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 2. Vẽ hình chữ nhật chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm rồi tính chu vi diện tích
hình chữ nhật đó.
Câu 3. Một hình chữ nhật chiều dài là 8cm chu vi 28cm.
a) Tính chiều rộng của hình chữ nhật
b) TÍnh diện tích của hình chữ nhật
Câu 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng bằng
3
4
chiều dài kém chiều dài
30m. Trung bình cứ 100m
2
thu hoạch được 50gk thóc. Hỏi:
a) Diện tích thửa ruộng bao nhiêu mét vuông?
b) Cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Câu 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật chu vi bằng chu vi mảnh vường hình vuông
cạnh 45m, chiều rộng bằng
2
3
chiều dài. Tính diện tích mỗi mảnh vườn.
Câu 6. Một khu vường hình vuông cạnh 62m. Một khu đất hình chữ nhật diện tích
bằng diện tích khu vườn hình vuông chiều rộng 31m. Tính chu vi của mỗi khu
đất.
Câu 7. Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 120m, chiều rộng bằng
2
3
chiều dài.
Người ta cấy lúa đó, tính ra cứ 100m
2
thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó
thu được bao nhiêu kg thóc?
Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài là 129m, chiều rộng 87m. Tính chu
vi diện tích thửa ruộng đó.
Câu 9. Người ta dùng 300 viên gạch hình vuông cạnh 40cm để lát nền một căn phòng
hình chữ nhật chiều dài 12m. Hỏi
a) Diện tích căn phòng bao nhiêu mét?
b) Chiều rộng căn phòng bao nhiêu mét?
Câu 10. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 400 viên gạch bông hình
vuông cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó diện tích bao nhiêu mét vuông? (Diện tích
phần mạch vữa không đáng kể)

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 bao gồm các dạng bài tập trọng tâm, chi tiết giúp các em học sinh ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về chi tiết đề cương ôn thi học kì 2 lớp 4.

Bài tập ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 gồm 4 dạng Toán cơ bản: Toán hình học, toán có lời văn, toán về đại lượng, toán phân số cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo khi ra đề thi cho các em học sinh.

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Đánh giá bài viết
220 42.092
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm