Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9: Tính chất của phi kim

1 429

Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9: Tính chất của phi kim

Để nắm vững lại kiến thức về tính chất của phi kim và biết cách giải các bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài tập.

Giải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9: Polime

Giải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9: Glucozơ

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Tính chất của phi kim

1. Tính chất vật lí

  • Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,... Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, ...
  • Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp, ở thể rắn.
  • Một số phi kim độc như clo, brom, iot,..

2. Tính chất hóa học

a. Tác dụng với kim loại

  • Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
  • Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường, tạo thành HgS. Oxi tác dụng với hầu hết kim loại tạo thành oxit kim loại.

b. Tác dụng với hiđro

Nhiều phi kim tác dụng với hiđro tạo thành các hợp chất khí.

c. Tác dụng với oxi

Một số phi kim tác dụng với oxi.

Thí dụ:

S + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 SO2 (k)

4P + 5O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 2P2O5 (r)

3. Mức độ hoạt động hóa học của phi kim

  • Các phi kim có khả năng hoạt động hóa học khác nhau.
  • Flo là phi kim mạnh nhất; oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh; lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn.

Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Hãy chọn câu đúng

A. Phi kim dẫn điện tốt.

B. Phi kim dẫn nhiệt tốt.

C. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.

D. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là D

Bài 2. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó.

Hướng dẫn giải:

S + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 SO2; C + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 CO2

2Cu + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 2CuO; 2Zn + OGiải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 2ZnO

SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3;

CO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3.

CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu(OH)2;

ZnO là oxit lưững tính, có bazơ tương ứng là Zn(OH)2 và axit tương ứng là H2ZnO2.

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo; b) lưu huỳnh; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Hướng dẫn giải:

a) H2(k) + Cl2(k) Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 2HCl(k)

b) H2(k) + S(r) Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 H2S(k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2(k)+ Br2(l) Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 2HBr(k)

Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí Ao và hiđro

b) lưu huỳnh và oxi

c) bột sắt và bột lưu huỳnh

d) cacbon và oxi

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Hướng dẫn giải:

a) F2 + H2 -> 2HF (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) S + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 SO2

c) S + Fe Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 FeS

d) C + O2 Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 CO2

e) H2 + S Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9 H2S

Bài 5. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối suntat tan → muối sunfat không tan

a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi trên.

Hướng dẫn giải:

a) Giải bài tập trang 76 SGK Hóa lớp 9

b) HS tự viết phương trình.

Bài 6. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải:

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol; ns = 1,6/32 = 0,05 mol.

a) Phương trình hoá học: Fe + S  FeS.
Lúc ban đầu:         0,1  0,05  0  (mol)
Lúc phản ứng:       0,05  0,05  0,05
Sau phản ứng:       0,05   0    0,05

Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl?

        FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
Phản ứng: 0,05   0,1    0,05   0,05  (mol)

         Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Phản ứng: 0,05  0,1    0,05   0,05  (mol).

Số mol HCl tham giá phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol.

Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là: Vdd = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít

Đánh giá bài viết
1 429
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm