Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm. Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán phần trăm kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Giải toán về tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán Toán 5

1. Các công thức cần nhớ

Giá bán = giá vốn + lãi;

Giá vốn = giá bán – lãi;

Lãi = giá bán – giá vốn;

Giá bán = giá vốn – lỗ.

Lưu ý: tiền vốn hay giá vốn, tiền bán hay giá bán … là như nhau, tùy theo cách gọi của từng người.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Bán 1 vật với giá A đồng thì được lãi b% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của vật đó. A, b đã biết).

Phương pháp:

Coi tiền vốn là 100% thì tiền lãi chiếm b% so với tiền vốn.

Ta có: Giá bán = giá vốn + lãi

(100 + b)% 100% b%

Từ đó ta có (100 + b)% tiền vốn là A đồng. Giải bài toán tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó ta tìm được giá vốn.

Ví dụ 1: Một cửa hàng bán một cái áo với giá 300000 đồng thì được lãi 25\% so với giá vốn. Hỏi giá vốn của cái áo đó là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Coi giá vốn của cái áo là 100% thì tiền lãi sẽ chiếm 25% so với giá vốn.

Ta có: Giá bán = giá vốn + lãi

125% 100% 25%

Như vậy 125% giá vốn của cái áo là 300000 đồng, muốn tìm giá vốn của cái áo ta lấy 300000 chia cho 125 nhân với 100.

Cách giải:

Coi giá vốn của cái áo là 100%.

Giá bán của cái áo chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

100% + 25% = 125% giá vốn

Giá vốn của cái áo đó là:

300000 : 125 x 100 = 250000 (đồng)

Đáp số: 250000 đồng.

Dạng 2: Bán một vật thì được lãi A đồng. Biết rằng tiền lãi bằng b% tiền vốn. Tính giá bán của vật đó (A, b đã biết).

Phương pháp:

- Theo đề bài b% tiền vốn là A đồng, muốn tìm tiền vốn của vật đó, ta lấy A chia cho b rồi nhân với 100.

- Tìm giá bán theo công thức: Giá bán = giá vốn + lãi.

Ví dụ 2: Một cửa hàng bán 1 cái mũ bảo hiểm được lãi 24000 đồng. Tính giá bán một cái mũ bảo hiểm, biết rằng tiền lãi bằng 20% tiền vốn.

Cách giải:

Tiền vốn của cái mũ bảo hiểm đó là:

24000 : 20 x 100 = 120000 (đồng)

Giá bán của cái mũ bảo hiểm đó là:

120000 + 24000 = 144000 (đồng)

Đáp số: 144000 đồng.

Dạng 3: Biết giá vốn của 1 vật là A đồng . Tính giá bán để được lãi b% giá bán.

Phương pháp:

- Coi giá bán của vật là 100% thì tiền lãi sẽ chiếm b% so với giá bán.

Ta có: Giá bán = giá vốn + lãi

100% (100 - b)% b%

Như vậy (100 - b)% giá bán của vật đó là A đồng, muốn tìm giá bán của cái áo ta lấy A chia cho (100 - b) rồi nhân với 100.

Ví dụ 3: Giá vốn của 1 cái tủ lạnh là 3630000 đồng. Hỏi phải bán với giá bao nhiêu tiền một cái quạt để được lãi 12% giá bán?

Cách giải:

Coi giá bán của cái tủ lạnh là 100%.

Giá vốn của cái tủ lạnh chiếm số phần trăm so với giá bán là:

100% - 12% = 88% giá bán

Để được lãi 12% giá bán thì phải bán cái tủ lạnh đó với giá là:

3630000 : 88 x 100 = 4125000 (đồng)

Đáp số: 4125000 đồng

Dạng 4: Bán một thứ hàng hóa được lãi a% so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn? (a đã biết)

Phương pháp giải:

Coi giá bán là 100% thì tiền lãi sẽ chiếm a% giá bán.

Ta có: Giá bán = giá vốn + lãi

100% (100 - a)% a%

Vậy giá vốn sẽ chiếm (100 - a)% giá bán.

Muốn biết được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn ta tìm tỉ số phần trăm giữa a và (100 - a).

Ví dụ 4: Một người bán một hàng hóa được lãi 20% so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

Cách giải:

Coi giá bán là 100%.

Giá vốn chiếm số phần trăm so với giá bán là:

100% - 20% = 80%

Tiền lãi chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

20 : 80 = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%

Lưu ý: Bài toán bán một thứ hàng hóa được lãi a% so với giá vốn thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán (a đã biết) được giải tương tự. Ta coi giá vốn là 100% rồi biểu diễn giá bán theo giá vốn và lãi.

Chú ý: Cần chú ý đọc kĩ đề bài và xác định hợp lý giá bán hay giá vốn là 100%. Đề bài cho tiền lãi chiếm b% so với tiền vốn thì ta sẽ coi tiến vốn là 100%, từ đó tính tiền bán theo tiền vốn và lãi. Còn nếu đề bài cho tiền lãi chiếm b% so với tiền bán thì ta sẽ coi tiến bán là 100%, từ đó tính tiền vốn theo tiền bán và lãi.

Bài tập luyện tập Tỉ số phần trăm

Giải bài tập Giải Toán Tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Đánh giá bài viết
1 1.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm