Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2

Cách học giúp các em củng cố lại kiến thức một cách hệ thống và khoa học đó là làm các bài tập theo chủ điểm. Với kiến thức tiếng Anh lớp 7, các em học sinh có thể tìm các bài tập liên quan về ngữ pháp tiếng Anh như chia thì, sử dụng giới từ, danh từ... hoặc các bài tập liên quan đến từ vựng để làm. Sau đây là Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2. Mời các em tham khảo.

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At school

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At School

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 1

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Uncle Tuan: What do you learn (1) ... school, Minh?

Minh: At school, I learn many different subjects such (2) ... Math, Literature, History, Computer Science, English and others.

Uncle Tuan: Which of them (3) ... your favorite subjects?

Minh: My favorite subjects (4) ... English and Literature.

Uncle Tuan: (5) ... do you like them?

Minh: Because they (6) ... interesting and important.

Uncle Tuan: What do you do (7) ... your free time?

Minh: In my free time, I often (8) ... sports and video games.

Uncle Tuan: Don't you go (9) ... the zoo or the cinema?

Minh: Oh, I rarely go to the zoo but (10) ... sometimes go to the cinema.

Uncle Tuan: How (11) ... do you go to the cinema?

Minh: About once (12) ... month.

Uncle Tuan: What (13)... you going to do now?

Minh: I am going to do (14) ... homework.

Uncle Tuan: OK. Bye (15), .... .

Minh: Good (16) .... uncle.

Bài tập 2: Sắp xếp lại những câu sau

1. lot/ we/ school,/ learn/ a/ of/ things./ at/ about/ different

2. essays./ and/ I/ Literature,/ learn/ books/ write/ in/ about

3. Art./ Sports/ such/ studies/ also/ many/ things/ as/ Music,/ and/ Hoa/ other

4. Mai?/ like/ subjects/ you/ most,/ which/ do

5. in/ to/ do/ learn/ play/ sports?/ what/ you

6. Quang Trung/ Ba/ at/ school/ is/ class/ in/ 7A./ learns/ and

7. six/ goes/ Mai/ school/ days/ week./ to/ a

8. Physics/ some/ we/ do/ experiments/ our/ class./ can/ in

Bài tập 3: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau

1. Lan likes Math and Literature. (Who)

2. Hoa goes to school six days a week. ( How often)

3. We do experiments in the Physics class. (What)

4. Minh is good at English because he likes it and spends a lot of time on it. (Why)

5. Nam often learns to play the guitar in an art club. (Where)

6. No, Phuong isn't bad at Math at all.

7. I sometimes play video games in my free time. (When)

Bài 4: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Chi/ student/ Tran Phu/ and/ is/ grade 7.

2. Her favorite subject/ computer

3. I/ know/ how/ repair/ house appliances

4. her free time/ Huong/ learns/ play violin

5. In History,/ we/ past eevents/ Viet Nam/ world

6. Boys/ playing/ marbles/ girls/ skipping

7. Minh/ I/ like/ football

8. We/ play badminton/ recess

Đánh giá bài viết
3 4.841
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm