Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 có đáp án

Luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 6

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • 1. Noun form of "Celebrate" is ____________.
 • 2. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Collecta. Bộ sưu tập
  ii. Collectorb. Sưu tập
  iii. Collectionc. Người sưu tập
 • i. Collect - ...
 • ii. Collector - ....
 • iii. Collection - ...
 • 3. ________ instrument: Nhạc cụ
 • 4. ________ mind: Tinh thần sáng suốt
 • 5. Synonym of "Free time " is _________________.
 • 6. _____________ service: Dich vụ cộng đồng
 • 7. Adjective form of "Environment" is ______________.
 • 8. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Candy stripera. Hướng dẫn viên
  ii. Elderly peopleb. Hộ lý tình nguyện
  iii. Guidec. Hướng đạo sinh
  iv. Scoutd. Người già
  v. Teenagere. Tình nguyện viên
  vi. Volunteerf. Thanh thiếu niên
 • i. Candy striper - ...
 • ii. Elderly people - ....
 • iii. Guide  - ...
 • iv. Scout - ....
 • v. Teenager - ...
 • vi. Volunteer - ...
 • 9. Synonym of "homework" is ______________.
 • 10. Match English word with suitable preposition.
  i. Be concerneda. of
  ii. Be boredb. about
  iii. Be tiredc. with
 • i. Be concerned - ...
 • ii. Be bored - ...
 • iii. Be tired - ....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 3.430
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Xem thêm