Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play có đáp án là bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 7 từ cơ bản đến nâng cao được sắp xếp theo từng bài, nhằm giúp các em có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng liến thức môn Anh văn, tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

I. Trả lời câu hỏi về bản thân.

1. What do you study in Geography? _______________________________

2. What is your favorite subject? _______________________________

3. What do you do in your free time? _______________________________

4. What do you do at recess? _______________________________

5. What do you usually do after school? _______________________________

II. Chia động từ trong ngoặc.

1. He often ___________ (go) to school on foot.

2. It ____________ (rain) very hard now.

3. Look! A man ____________ (run) after the train.

4. He can't (swim)_______________.

5. Mother __________ (cook) some food in the kitchen at the moment.

6. What _______( you/do) _________ in the future?

7. I hope she (be) _________ a famous singer one day.

8. Tomorrow (be) __________ Sunday. We (not go) __________ to school.

9. Would you like (drink) ______________ some milk?

10. ______ he _____ (do) morning exercises now?

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1. No one in my class is more intelligent than Hoa.

Hoa __________________________________________

2. Lan is 13 years old. Hoa is 13 years old.

Hoa is the ____________________________________

3. The black car is cheaper than the red car.

The red car________________________________________

4. What is the price of your bike?

How__________________________________?

5. When were you born?

What __________________________________

6. What is Mai's weight?

How _________________________________

7. Trung didn't go to school last Saturday.

Trung was___________________________

IV. Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp.

1. In a game of singles, two players play _______ each other.

2. I'm not very fond ________ detective stories.

3. Margarine is different _______ butter.

4. His parents are very strict ______ him.

5. Many people take part _______ jogging every morning.

6. We'd like a walk instead _______ riding a bike.

7. Ba is very good _______ fixing things.

8. They study and listen to music ______ the same time.

9. _____ literature, we learn about books and write essays.

10. Will you be home _______ dinner tonight?

V. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (an, a, the hoặc 0)

1. Lien learns to play ............ piano in her free time.

2. Exercise one is .............. easy question.

3. Vietnamese students take part in different activities at ............... recess.

4. Nam is .............grade 7.

5. Mr. Thanh is.................... same age as my uncle.

Đáp án

I. Trả lời câu hỏi về bản thân.

1 - I learn about natural conditions in Vietnam.

2 - English.

3 - I listen to music.

4 - I play hide-and-seek with my friend.

5 - I go to the library and read book.

II. Chia động từ trong ngoặc.

1 - goes; 2 - is raining; 3 - is running; 4 - swim; 5 - is cooking;

6 - will you do; 7 - will be; 8 - is - don't go; 9 - to drink; 10 - Is he doing;

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1 - Hoa is the most intelligent student in my class.

2 - Hoa is the same age as Lan.

3 - The red car is more expensive than the black one.

4 - How much is your bike?

5 - What is the date of birth?

6 - How heavy are you?

7 - Trung was absent from school last Saturday.

VI. Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp.

1 - with; 2 - of; 3 - from; 4 - with; 5 - in;

6 - of; 7 - at; 8 - at; 9 - In; 10 - for;

V. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (an, a, the hoặc 0)

1. Lien learns to play ....the........ piano in her free time.

2. Exercise one is ....an.......... easy question.

3. Vietnamese students take part in different activities at ........0....... recess.

4. Nam is ........in.....grade 7.

5. Mr. Thanh is............the........ same age as my uncle.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 7 Unit 5 Work and Play chi tiết nhất. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
8 8.324
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm