Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố ngữ pháp trọng điểm của bài 1 một cách nhuần nhuyễn và dễ dàng ghi nhớ.

Bài 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. .... class are you in?

- I'm in class 7B.

a. Where b. How many c. Which d. What's

2. Nam is a friendly person. He has .... friends.

a. some b. many c. few d. much

3. I like swimming and .... does my sister.

a. so b. too c. neither d. also

4. What is her .... name? – Pham Thi Hoa.

a. last b. family c. full d. middle

5. When I'm away from home, I .... my family very much.

a. love b. miss c. like d. hate

6. Hoa lives .... Ha Noi, .... 12 Tran Hung Dao Street.

a. in-on b. in–at c. at–on d. on–at

7. .... is it from here to school? – About two kilometers.

a. How far b. How high c. How long d. How often

8. I'm very busy these days .

- ........ .a. So I am b. I do, too c. Neither am I d. Me, too

Đáp án

1c 2b 3a 4c 5b 6b 7a 8d

Bài 2: Chia động từ.

1. Hoa(have).... a lot of friends in Hue.

2. She (be).... unhappy now. She (miss).... her parents in Hue.

3. Hoa (talk).... to Miss Lien at the moment?

4. (you be).... a new student? - Yes. I (be).... in class 7B.

5. Hoa's old school (be).... small. It (not have).... many students.

6. I (walk).... to school every day, but today I (ride).... my bike to school.

7. We (not got).... to class on Sunday.

8. Where .... Hoa's parents (live).... ?

Đáp án

1. has 2. is-misses 3. is talking 4. are you–am

5.is–doesn't 6. walk–am riding 7. don't go 8. do...live

Bài 3: Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A.

AB

1. How are you?

2. Are you a new student?

3. What is his family name?

4. What is your address?

5. How do you go to school?

6. How far is it?

7. How is everything?

8. Who are you phoning to?

a. By bus.

b. It's Tran.

c. Fine, thanks.

d. About one kilometer.

e. It's Ok now

f. 6B Dien Bien Phu Street.

g. Yes, I am.

h. My brother.

Đáp án

1c 2g 3b 4f5a 6d 7e 8h

Bài 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. is/ your/ how/ school/ to/ it/ far/ your/ from/ house?

2. your/ classmate/ where/ live/ does?

3. have/ any/ doesn't/ in/ she/ friends/ Hanoi

4. new/ has/ a/ students/ of/ her/ school/ lot.

5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle/ aunt Hanoi/ and.

Đáp án

1. How far is it from your house to your school?

2. Where does your classmate live?

3. She doesn't have any friends in Hanoi.

4. Her new school has a lot of students.

5. Hoa lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Bài 5: Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lý.

.... Hello, Nga. Nice to see you again

..... Nice to meet you, Minh

..... Hello, Phong

..... Nice to see you. How are you?

.... Fine, thank. This s our new classmate. His name is Minh

..... Nice to meet you, too.

Đáp án

Hello Phong

Hello Nga. Nice to see you again.

Nice to see you. How are you?

Fine thanks. This is our new classmate. His name is Minh.

Nice to meet you Minh.

Nice to meet you, too.

Bài 6: Dùng từ cho sẵn để hoàn tất đoạn văn. Sau đó trả lời câu hỏi.

any go far still new with miss a lot of

My name is Nguyen Minh Trung. I am a (1).... student in class 7A.I a from Da Nang and my family (2).... live there. In Ho Chi Minh City, I live (3).... my grandparents at 21/ 3B Nguyen Trai Street.My new school is not (4).... from our house – about one kilometer, so I (5).... to school by bike. There are (6).... students in my newschool. But I don't have (7).... friends. I am unhappy. I (8).... myparents, my sisters and my friends in Da Nang.

1. What is his full name?

2. Is he a new student?

3. Where is he from?

4. Who is he living with?

5. What is his address?

6. How far is it from his house to school?

7. How does he go to school?

8. Why is he unhappy?

Đáp án

1. new 2. still 3. with 4. far

5. go 6. a lot of 7. any 8. miss

Trả lời câu hỏi:

1. His full name is Nguyen Minh Trung.

2. Yes, he is.

3. He's from Da Nang.

4. He is living with his grandparents.

5. His address is 21/ 3B Nguyen Trai street.

6. It's about one kilometer.

7. He goes to school by bike.

8. He is unhappy because he doesn't have any friends and he misses his parents, his siters and his friends in Da Nang.

Đánh giá bài viết
73 14.517
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm