Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu hay. Đề thi giữa kì 1 lớp 7 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho bài thi Tiếng Anh Chương trình mới sắp tới, đồng thời giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo để ra đề thi.

Nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu ôn thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa kì 1 lớp 7 bao gồm tổng hợp các đề thi của từng môn, giúp các em có sự chuẩn bị cũng như làm quen được với nhiều dạng đề khác nhau, tự đó có thể tự tin bước vào các bài thi chính thức. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

I. Choose the word whose underlined is pronounced differently (1 mark)

1. A. calorie B. musical C. cinema D. community

2. A. again B. allergy C. organization D. gardening

3. A. school B. chemistry C. christmas D. champion

4. A.laugh B. rough C. enough D. neighbor

II. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)

1. Her parents still live there .......... her grandparents.

A. for B. at C. with D. on

2. Lan is ............ than Hoa

A. tallest B. tall C. taller D. more tall

3. ............... do you live?

A. Who B. What C. Which D. Where

4. .................. are you talking to?

A. Who B. What C. Which D. Where

5. What ................. your telephone number?

A. is B. are C. does D. do

6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.

A. on B. in C. at D. under

7. ............... does your father do?

A. When B. Where C. What D. Which

8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.

A. is B. is going to go C.is going D. goes

9. My mother takes care ............... sick children.

A. about B. in C. at D. of

10. He works ................ the farm.

A. on B. in C. about D.at

11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.

A. any B. some C. much D. a

12. ........................ a beautiful day!

A. It B. Which C. Where D. What

III. Complete the sentences with on, in, at, in front of (1 mark).

1. My birthday is....................June eighth.

2. I live..............Gio Quang.

3. I get up................6 o'clock every day.

4. My house is.............................a lake.

IV. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 marks).

My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) a bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)..................(10) very unhappy.

V. Answer the questions (2,5 marks).

1. What 's your family name?

.......................................................................................

2. How do you get to school?

.......................................................................................

3. How far is it from your house to school?

.......................................................................................

4. What will you be on your next birthday?

........................................................................................

5. Where are you going to go next Sunday?

........................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm

I.

1. C 2. B 3. D 4.D

II.

1. C 2. C 3. D 4. A 5. A 6. C

7. C 8. B 9. D 10. A 11. A 12. D

III.

 1. On
 2. In
 3. At
 4. In front of

IV.

 1. Lives
 2. Works
 3. Catches
 4. Taking
 5. Loves
 6. Says
 7. Is
 8. Is doing
 9. Will go
 10. Is

V.

 1. My family name is................
 2. I go to school by bike.
 3. It is about 2 kilometers.
 4. I will be 14 on my next birthday.
 5. I am going to to go to the zoo next Sunday.

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án, VnDoc.com cũng đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
265 66.308
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm