Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Bài 32 - Nguồn gốc sự sống

Trắc nghiệm nguồn gốc của sự sống

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Bài 32 - Nguồn gốc sự sống. Đầy là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm để gửi tới các bạn học sinh nhằm giúp các bạn ngày càng học tập tốt hơn môn Sinh học và đạt được điểm số cao trong các kì thi.

Câu 1: Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự

A. hình thành các đại phân tử.

B. xuất hiện cơ chế tự sao chép.

C. hình thành lớp màng.

D. xuất hiện các enzim.

Câu 2: Trong tiến hoá tiền sinh học, những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở

A. trong ao, hồ nước ngọt.

B. trong nước đại dương nguyên thuỷ.

C. khí quyển nguyên thuỷ.

D. trong lòng đất.

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

A. saccarit và phôtpholipit. B. prôtêin và axit nuclêic.

C. prôtêin và lipit. D. axit nuclêic và lipit.

Câu 4: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng:

A. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa.

B. tia tử ngoại và năng lượng sinh học.

C. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời.

D. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại.

Câu 5: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất, mầm mống những cơ thể sống đầu tiên được hình thành ở

A. trên mặt đất. B. trong không khí.

C. trong lòng đất. D. trong nước đại dương.

Câu 6: Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống, chất nào sau đây chưa có hoặc có rất ít trong khí quyển nguyên thuỷ của Quả Đất?

A. Mêtan (CH4). B. Hơi nước (H2O). C. Ôxi (O2). D. Xianôgen (C2N2).

Câu 7: Năm 1953, S. Milơ (S. Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh:

A. các chất hữu cơ được hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất.

B. các chất hữu cơ được hình thành trong khí quyển nguyên thủy nhờ nguồn năng lượng sinh học.

C. các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất bằng con đường tổng hợp sinh học.

D. ngày nay các chất hữu cơ vẫn được hình thành phổ biến bằng con đường tổng hợp hoá học trong tự nhiên.

Câu 8: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:

A. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi.

B. Chọn lọc tự nhiên không tác động ở những giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá hình thành tế bào sơ khai mà chỉ tác động từ khi sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện.

C. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.

D. Các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái Đất có thể được xuất hiện bằng con đường tổng hợp hoá học.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất?

A. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hoá học và nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại dương nguyên thuỷ tạo thành các keo hữu cơ, các keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên.

C. Quá trình phát sinh sự sống (tiến hoá của sự sống) trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

D. Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thuỷ, từ chất hữu cơ phức tạp.

Câu 10: Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin.

B. ARN có kích thước nhỏ hơn ADN.

C. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử.

D. ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin).

Câu 11: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. CH4, NH3, H2 và hơi nước. B. CH4, CO2, H2 và hơi nước.

C. N2, NH3, H2 và hơi nước. D. CH4, CO, H2 và hơi nước.

Câu 12: Hiện nay có một số bằng chứng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, phân tử được dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) đầu tiên là

A. ADN và sau đó là ARN. B. ARN và sau đó là ADN.

C. prôtêin và sau đó là ADN. D. prôtêin và sau đó là ARN.

Đánh giá bài viết
2 2.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 12 Xem thêm