Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 4

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại

1. A. hot             B. cold               C. cloudy                  D. computer

2. A. hungry       B. behind          C. next to                  D. near

3. A. poster        B. picture          C. drawer                  D. run

4. A. tired           B. happy           C. sad                       D. cupboard

5. A. tables        B. pictures        C. chairs                   D. rooms

II. Lựa chọn đáp án A hoặc B

6. Do you have a kite?

A. Yes, they do

B. Yes, I do

7. Does Mai have a doll?

A. No, I don’t

B. No, she doesn’t

8. What does Phong have?

A. He has three cars

B. Yes, he does

9. How many ships do you have?

A. He has two ships

B. I have two ships

10. How many cups are there on the desk?

A. There are five

B. No, there aren’t

11. Is that your house?

A. Yes, it is

B. Yes, they are

III. Nhìn tranh và viết

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 212. .......................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 213. .......................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 214. .......................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 215. .......................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 216. .......................................

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 217. .......................................

IV. Nối:

18. Do you have any cats?A. Yes. Your pets are cute
19. I have a dog and two birdsB. Yes, she does. She likes pets very much.
20. Does he have any birds?C. Yes, I do. I have two cats
21. Where is your goldfish?D. It’s in the fish tank
22. Does Marry like pets?E. No, he doesn’t. But he has a dog

V. Đọc và lựa chọn T (Đúng) hoặc F (Sai)

It is Mai’s birthday today. Mary, Linda, Nam and Tony are in the toy shop. There are many toys. Mary gets a little doll. Tony gets four small robots. Nam gets two big balls. Linda gets a red yo-yo. Those toys are presents for Mai. That is their birthday card for Mai. The card says “Happy birthday to you, Mai! From Mary, Linda, Nam and Tony.”

TF
23. It is Mai’s birthday today
24. Mary, Linda, Nam and Tony are in the toy shop
25. There are few toys
26. Mary gets a big doll
27. Tony gets four small robots
28. Nam gets two big balls
29. Those toys are presents for Mary
30. The card says “Happy birthday to you, Mai! From Mary, Linda, Nam and Tony.”

-The end-

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 4

I. Chọn từ khác loại

1. D

2. A

3. D

4. D

5. D

II. Lựa chọn đáp án A hoặc B

6. B

7. B

8. A

9. B

10. A

11. A

III. Nhìn tranh và viết

12. poster

13. rabbit

14. house

15. flower pot

16. window

17. Plane

IV. Nối:

18. C

19. A

20. E

21. D

22. B

V. Đọc và lựa chọn T (Đúng) hoặc F (Sai)

23. T

24. T

25. F

26. F

27. T

28. T

29. F

30. T

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 3, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.718
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm