Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại

1. A. read                B. cook                 C. clean                D. ball

2. A. kite                 B. blue                  C. car                    D. plane

3. A. house             B. dog                   C. parrot               D. rabbit

4. A. desk               B. sofa                  C. goldfish             D. cupboard

5. A. in                    B. on                     C. under               D. sing

II. Viết “is/are/am”

6. What _____ you doing? I _____ reading a book

7. Linda _____ cleaning the house.

8. What _____ Linda and Phong doing? They ____ playing a piano.

9. What ______ your brother doing? He ____ listening to music

10. There ____ five people in my family.

III. Chọn đáp án đúng nhất

11. Lan Anh is reading ______ in her room

A. a book

B. book

C. bookes

12. We _ _ ten have breakfast at 6.30 a.m

A. af

B. of

C. ef

13. Do you like _______ with toys? - Yes, I do

A. play

B. playing

C. played

14. Her new school is ______ my house.

A. oppozite

B. ppposites

C. opposite

15. My father is thirty-six _______ old.

A. year

B. yaer

C. years

16. Who is that? -It’s Phong. He is playing with ________trucks.

A. his

B. he

C. him

17. The pictures are _______ the wall.

A. on

B. in

C. at

18. How ____ is your grandfather? He’s seventy years old

A. age

B. old

C. olds

19. My brother and I ________ a truck. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

20. Does Phong have a car? - No, he _______

A. doesn’t

B. does

C. don’t

IV. Nối

21. I’m cleaningA. books
22. He’s readingB. an English song
23. She’s playingC. the floor
24. We’re singingD. to music
25. They’re listeningE. the piano

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

26. He’s/ a red shirt/ wearing

27. Does/ like/ fruit?/ he

28. is/ on/ a/ the/ mirror/ wall./ There

29. is/ the/ on/ there/ wall?/ What

30. on/ the/ the/ Is/ sofa?/ coat

-The end-

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 - Đề 3

I. Chọn từ khác loại

1. D

2. B

3. A

4. C

5. D

II. Viết “is/are/am”

6. are - am

7. is

8. are - are

9. is - is

10. are

III. Chọn đáp án đúng nhất

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. A

17. A

18. B

19. B

20. A

IV. Nối

21. C

22. A

23. E

24. B

25. D

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

26. He’s wearing a red shirt.

27. Does he like fruit?

28. There is a mirror on the wall.

29. What is there on the wall?

30. Is the coat on the sofa?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm học 2019-2020, Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm học 2019-2020.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.948
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm