Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out:

1. A. cupboardB. windowC. tableD. kitchen
2. A. animalB. greenC. blueD. brown
3. A. rabbitB. birdC. catD. dog
4. A. planeB. toysC. dollD. truck
5. A. sunnyB. windyC. weatherD. stormy

II. Look at the pictures and circle the best answers:

1. A. ship

B. shpi

C. sip

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

2. A. trian

B. trani

C. train

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

3. A. sun

B. sunny

C. suny

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

4. A. rabit

B. rabbit

C. rabbi

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

5. A. fan

B. fna

C. anf

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

III. Choose the best answer A, B or C

1. I’d like to have ______ toys. Let’s go to the toy shop

A. Some

B. Any

C. No

2. Do you like ______ with toys? - Yes, I do

A. Played

B. Playing

C. Play

3. We have a lot of fun _____ break time

A. On

B. At

C. In

4. ………………….spell your name?

A. How are you

B. How do you

C. What are you

D. What do you

5. ___________? - Fine, thanks

A. How old are you

B. How are you

C. How about

6. My house is ______ and new

A. big

B. old

C. bad

7. ____ is the man? - He’s my father.

A. What

B. Why

C. Who

8. Is there a _____ in front of your house?

A. yard

B. yards

C. pard

IV. Complete the following the sentences:

A: Hi. My name…………. Lan. What is your………………?

B: ……………….. I’m Hoa. How …………….you?

A: I’m fine, ………………………………. Nice to ………………………you.

B: Nice to ………………………..you, too.

V. Reorder the words to make correct sentences:

1. is / the / That / bathroom.

___________________

2. There / a / is / in / lamp / room / the.

___________________

3. your / What / father’s name / is?

___________________

4. old / years / He / 9 / is.

___________________

5. bed / My / small / is.

___________________

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose odd one out:

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

II. Look at the pictures and circle the best answers:

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

III. Choose the best answer A, B or C

1. A

2. B

3. B

4. B

5. B

6. A

7. C

8. A

IV. Complete the following the sentences:

A: Hi. My name……is……. Lan. What is your……name…………?

B: ………Hello……….. I’m Hoa. How ……are……….you?

A: I’m fine, ………thanks………………………. Nice to ………meet………………you.

B: Nice to ………meet………………..you, too.

V. Reorder the words to make correct sentences:

1. That is the bathroom

2. There is a lamp in the room

3. What is your father’s name?

4. He’s 9 years old

5. My bed is small

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao, 15 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 629
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm