Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 16 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Tiết 2) được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được sự sụp đổ của nhà Trần và sự thành lập của nhà Hồ. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XVI (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

 • - Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần. Nhà Hồ thành lập.
 • - Hồ Qúy Ly cho thi hành nhiều biện pháp cải cách để chấn chỉnh đất nước.
 • - Mặt tích cực và hạn chế cơ bản của cải cách Hồ Qúy Ly.

2. Thái độ:

 • Có thái độ đúng đắn về nhân vật Hồ Qúy Ly: Một người yêu nước, có tư tưởng cải cách để đưa đất nước thóat khỏi khủng hoảng lúc bấy giờ.

3. Kỹ năng:

 • Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử: Hồ Quý Ly

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, Một số tư liệu có liên quan đến Hồ Qúy Ly. Ảnh di tích thành nhà Hồ.

2. Học sinh:

 • Học bài theo hướng dẫn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

 • Trình bày tình hình kinh tế , xã hội nước ta nửa sau thế kỷ XIV?

3. Giới thiệu bài: (1/)

Ở bài trước chúng ta đã biết được, vào cuối thế kỷ XIV, nhà trần bị suy yếu, đất nước gặp nhiều khó khăn.. Vậy, nhà Hồ được thành lập trong hòan cảnh nào? Hồ Qúy Ly đã tiến hành cải cách ra sao? → Bài học hôm nay.

4. Bài mới:

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY

Họat động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhà Hồ thành lập.

? Các cuộc khởi nghĩa trên đã dẫn đến điều gì?

HS: Nhà Trần đã quá suy yếu, không còn đủ sức để giữ vai trò lãnh đạo.

HS: đọc phần chữ in nghiêng Sgk trang 77.

? Nhà Hồ được thành lập trong hòan cảnh nào?

GV: giảng thêm về nhân vật Hồ Qúy Ly.

? Theo em, Hồ Qúy Ly lên ngôi trong hòan cảnh đất nước ta như thế nào?

HS:(Khủng hỏang trên nhiều mặt của kinh tế, xã hội)

GV: → Phải tiến hành cải cách chuyển ý qua mục 2

Hoạt động 2: Tìm hiểu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

? Em hãy cho biết, Hồ quý Ly đã tiến hành cải cách trên mấy lĩnh vực, đó là những lĩnh vực nào?

Học sinh chia nhóm thảo luận 5 phút: Nêu các chính sách cải cách của Hồ Qúy Ly trên từng lĩnh vực?

HS: các nhóm cử đại diện trả lời.

GV: chốt lại và phân tích.

HS: đọc các phần chữ in nghiêng Sgk để minh họa cho mỗi chính sách.

? Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền và hạn nô để làm gì?

HS: (Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước và tăng thêm lực lương lao động )

? Em có nhận xét gì về chính sách quân sự và quốc phòng của Hồ Qúy Ly?

HS: Quân đội được củng cố, đề cao cảnh giác, làm tăng thêm số lượng vũ khí cho quân đội…

GV: Giới thiệu hình 40 Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.

? Em hãy nêu ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Qúy Ly?

? Các chính sách cả cách của Hồ Qúy Ly có những hạn chế gì?

1. Nhà Hồ thành lập (1400)

- Năm 1400, Hồ Qúy Ly phế truất ngôi vua Trần Lập ra nhà Hồ, đổi niên hiệu là Đại Ngu.

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly.

a. Về chính trị

- Cải tổ hàng ngũ võ quan.

- Thay thế các võ quan cao cấp nhà Trần bằng các họ khác.

- Đổi tên một số đơn vị hành chính.

- Quy định lại cách làm việc của bộ máy chính quyền.

b. Về kinh tế – tài chính

- Ban hành tiến giấy thay tiền đồng.

- Thực hiện chính sách hạn điền.

- Quy định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng.

c. Xã hội

- Thực hiện chính sách hạn nô.

d. Văn hóa – giáo dục

- Giảm bớt số sư tăng.

- Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

- Sửa đổi quy chế thi cử và học tập

e. Quân sự

- Làm tăng quân số.

- Chế tạo các lọai vũ khí mới

- Phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.

3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Qúy Ly.

a. Ý nghĩa, tác dụng

- Đưa đất nước thóat khỏi khủng hỏang.

- Hạn chế sự tập trung ruộng đất của qúy tộc – địa chủ.

- Tăng thêm nguồn thu nhập và quyền lực cho nhà nước.

b. Hạn chế

- Chưa triệt để và chưa phù hợp thực tế.

- Chưa đáp ứng được lòng dân.

5. Củng cố: (5/)

 • Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần bị suy yếu và nhà Hồ được thành lập.
 • Các chính sách cải cách của Hồ Qúy Ly còn nhiều hạn chế nhưng đó là những cải cách lớn có liên quan đến tòan xã hội.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

 • Học bài theo các câu hỏi 1, 2, 3 Sgk trang 80.
 • Sưu tâm tranh ảnh về hiện vật khảo cổ ở Lâm Đồng tiết sau học lịch sử địa phương.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
4 3.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm