Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7

I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX.

 • Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.
 • Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.
 • Thành trì của chế độ phong kiến lung lay.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Hồ thiên nga của Trai-cốp-ki-Nga

* Văn học

Ở Phương Tây

 • Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.
 • Cooc-nây (1606 - 1684) bi kịch cổ điển Pháp.
 • La Phông-ten (1621 - 1695) là nhà thơ ngụ ngôn Pháp.
 • Mô-li-e (1622 - 1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ điển Pháp...
 • Ban-dắc (Pháp 1799 - 1850).
 • An-đéc-xen (Đan Mạch, 1805 - 1875).
 • Pu-skin (Nga, 1799 - 1837).

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trang bìa của truyện Ngụ ngôn của La Phông-ten

Châu Á

 • Tào Tuyết Cần (1716 - 1763) của Trung Quốc; Nhật Bản có nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 - 1725); ở Việt Nam thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784),...
 • Phản ánh hiện thực xã hội ở các nước trên thế giới thời kỳ cận đại.
 • Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.

* Âm nhạc

 • Bét tô ven - Đức - sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng.
 • Mô da (1756-1791) - người Áo.

* Hội họa

Rem-bran (1606-1669) - hà Lan, vẽ chân dung, phong cảnh.

* Những thành tựu về mặt tư tưởng, văn hóa đến thế kỉ XIX

 • Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII ở Pháp, tiêu biểu như: Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755); Vôn-te (1694 - 1778); G. Rút-tô (1712 - 1778)
 • Nhóm Bách khoa toàn thư do Đi-đơ-rô đứng đầu. Được ví “Như những khẩu đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích”

II. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

1. Điều kiện lịch sử

 • Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
 • Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ.

2.Thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

a. Văn học

Ở phương Tây

 • Vích to Huy-gô (1802 - 1885): Những người khốn khổ, thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những người đau khổ, mong tìm hạnh phúc cho họ.
 • Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910): Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh ….chống lại phong kiến Nga Hoàng
 • Mác-Tuên (1935 - 1910): Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay ơ, trào phúng, hài hước, mang tinh thần phê phán sâu sắc ….
 • Pu-skin - Nga; Ban dắc - Pháp.....

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Những người khốn khổ của Vích to Huy go

Ở phương Đông: phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng quật khởi trong đấu tranh cho độc lập tự do.

 • Lỗ Tấn (1881 - 1936): A.Q. chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc,...
 • Ra-bin-đra-nát Ta-go - Ấn Độ, thơ, kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn...tập Thơ Dâng...thể hiện lòng yêu nước, yêu hoà bình và tình nhân đạo...
 • Hô-xê Mác-ti (1823 - 1893): nhà thơ nổi tiếng của Cu ba.

b. Nghệ thuật

 • Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.
 • Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)
 • Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng

* Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Cung điện Véc-xai

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Tác phẩm tháng ba của Le vi tan - Nga

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Mùa thu vàng - Levitan

III. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

* Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Những nhà tư tưởng tiến bộ Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen: mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột... Không tưởng vì tư tưởng của họ không thực hiện được trong điều kiện chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì và phát triển.

* Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh:

 • Hê-ghen (1770 - 1831) và Phoi-ơ-bách (1804 - 1872) nhà triết học nổi tiếng người Đức. Hê-ghen là nhà duy tâm khách quan còn Phoi-ơ-bách là nhà duy vật siêu hình...
 • Khoa Kinh tế - chính trị cổ điển phát sinh ở Anh Ađam Xmít (1723 - 1790) và Ri-các-đô (1772 - 1823), “lí luận về giá trị lao động”, nhưng chỉ mới nhìn thấy mối quan hệ giữa vật và vật chứ chưa thấy mối quan hệ giữa người với người.

* Chủ nghĩa xã hội khoa học

Hoàn cảnh

 • Sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
 • Phong trào công nhân phát triển, cùng với học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời do C.Mác và Ph. Ăngghen thành lập, được Lê-nin phát triển.

Nội dung

 • Kế thừa, phát triển có chọn lọc những thành tựu của khoa học xã hội và tự nhiên mà loài người đã đạt được, chủ yếu từ thế kỉ XIX (định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài, các trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế Anh và lý luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp).
 • Học thuyết gồm bà bộ phận chính: triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ với nhau).
 • Điểm khác: Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới,hình thành hệ thống lý luận vừa mới khoa học vừa cách mạng

Vai trò

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin:

 • Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội cộng sản.
 • Và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân văn).

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7

Câu 1. Văn học, nghệ thuật có vai trò như thế nào trong buổi đầu thời cận đại?

 1. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến.
 2. Phê phán mặt trái của chế độ tư bản chủ nghĩa.
 3. Hướng tới xây dựng xã hội mới không có chế độ tư hữu và bóc lột.
 4. Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người vô sản.

Câu 2. Ai là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp?

 1. Bandắc (1799 - 1850).
 2. La-phông-ten (1621 - 1695).
 3. Cóocnây (1606 - 1864).
 4. Mô-li-e (1622 - 1673).

Câu 3. Ai là nhà soạn nhạc nổi tiếng với những cống hiến lớn cho nghệ thuật hợp xướng ở thế kỉ XVIII?

 1. Bét-tô-ven.
 2. Mô-da.
 3. Trai-cốp-xki.
 4. Pi-cát-xô.

Câu 4. Văn học phương Đông thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX chủ yếu phản ánh vấn đề gì?

 1. Quan điểm và khát vọng của giai cấp tư sản.
 2. Quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân.
 3. Cuộc sống của nhân dân trong chế độ tư bản chủ nghĩa.
 4. Cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến.

Câu 5. Nhà văn nào đoạt giải Nô-ben văn học năm 1913?

 1. Lép Tôn -xtôi.
 2. Mác Tuên.
 3. Lỗ Tấn.
 4. Ta-go.

Câu 6. Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

 1. Triết học Khai sáng.
 2. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
 3. Triết học cổ điển Đức.
 4. Kinh tế chính trị cổ điển Anh.

Câu 7. Nhà tư tưởng nào là đại biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỉ XIX?

 1. Mông-te-xki-ơ.
 2. Rút-xô.
 3. Xanh Xi-mông.
 4. Vôn-te.

Câu 8. Học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh có đóng góp cơ bản gì?

 1. Chỉ ra mối quan hệ giữa con người với nhau đằng sau sự trao đổi hàng hóa.
 2. Chỉ ra bản chất bóc lột của nhà tư bản.
 3. Đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu lí luận về giá trị lao động.
 4. Lần đầu tiên đưa ra khái niệm giá trị lao động thặng dư.

Câu 9. Học thuyết nào được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân và là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?

 1. Kinh tế chính trị cổ điển Anh.
 2. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Triết học cổ điển Đức.

Câu 10. Tác dụng và ảnh hưởng của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII được xem như là

 1. Những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến.
 2. Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp 1789 giành thắng lợi.
 3. Tư tưởng của họ để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng.
 4. Lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu lúc bấy giờ.

Câu 11. "Những người khốn khổ" là tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả nào?

 1. Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910).
 2. Mác Tuên (1835 -1910).
 3. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885).
 4. Mô-pát-xăng (1850 - 1893).

Câu 12. "Chiến tranh và hòa bình", "Anna Karênia" và "phục sinh" là các tác phẩm văn học nổi tiếng của ai?

 1. Mác Tuên (1835 - 1910).
 2. Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910).
 3. Mô-pát-xăng (1850 - 1893).
 4. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885).

Câu 13. "Nhật kí người điên", "AQ chính truyện" là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào?

 1. Vích-to Huy-gô, người Pháp (1802 - 1885).
 2. Lỗ Tấn, người Trung Quốc (1881 - 1936).
 3. Ri-đan, người Phi-lip-pin (1861 - 1896).
 4. Mác Tuên, người Mĩ (1835 - 1910).

Câu 14. "Con đầm pích", "Hồ Thiên Nga" và "Người đẹp ngủ trong rừng" là các vở kịch nổi tiếng của ai?

 1. Traicốpxki.
 2. Picátxô.
 3. Vangốc.
 4. Phugita.

Câu 15. Đại diện tiêu biểu của những nhà xã hội không tưởng thế kỉ XVIII - XIX là ai?

 1. Xanh-xi-mông (1760 - 1825).
 2. Phu-ri-ê (1772 - 1873).
 3. Ô-oen (1771 - 1858).
 4. Cả ba nhà tư tưởng trên.

Câu 16. Hai tác phẩm nổi tiếng “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và "Những người khốn khổ của tác giả nào?

A. Đan-dắc.
B. Vích-to Huy-gô.
C. Lép Tôn-xtôI.
D. Mác-xim Gooc-ki.

Câu 17. Trong sự phát triển chung của văn hoá châu Âu thời cận đại đã xuất hiện một thiên tài Bét-tô-ven. Ông là ai?

A. Nhà văn vĩ đại người Áo.
B. Nhà bi kịch nối tiếng người Pháp.
C. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức.
D. Nhà họa sĩ nổi tiếng người Ba Lan.

Câu 18. Những ai được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1752 thắng lợi”?

A. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Rô-be-xpi-e.
B.Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Vôn-te.
C. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Mê-i-ê.
D. Các nhà Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVII.

Câu 19. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thể kỉ XX là thời kì đánh dấu:

A. sự khủng hoảng của chế độ phong kiến.
B. sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản.
C. sự phát triển của chế độ phong kiến.
D. sự phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Câu 20. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?

A. Trung Quốc
B. Nhật Bản
C. Hàn Quốc
D. Ấn Độ

Câu 21. Các phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh

A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo
B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia
C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin
D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 22. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là

A. Điện Cremlin (Nga)
B. Thành Rôma (Italia)
C. Cung điện Vécxai (Pháp)
D. Cung điện Buốckinham (Anh)

Câu 23: Buổi đầu thời cận đại, những ngành nào có vai trò quan trọng trong tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng
B. Nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật
C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học
D. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

Câu 24: Những bản giao hưởng nổi tiếng số 3, số 5, số 9 của nhà soạn nhạc:

A. Mô-da
B. Bét-tô-ven
C. Trai-cốp-xki
D. Sô-panh

Cây 25: Hê-ghen là một nhà triết học nổi tiếng người Đức, ông theo quan điểm nào sau đây?

A. Duy vật biện chứng
B. Duy tâm chủ quan
C. Duy tâm khách quan
D. Duy vật chủ quan

Đáp án

1A

2C

3B

4D

5D

6A

7C

8C

9C

10B

11C

12B

13B

14A

15D

16B17C18D19B20D

21C

22C

23A

24B

25C

-------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại mục: Trắc nghiệm Lịch sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải vở bài tập Lịch sử 11, Lịch Sử 11 Nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những câu hỏi khó, những thắc mắc trong quá trình học tập thì VnDoc.com mời các bạn cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc.com nhé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp trả lời câu hỏi của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
31
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 11

  Xem thêm