Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 - 2021

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 - 2021 là cấu trúc đề thi, cách ra đề thi, bảng mô tả đánh giá đề thi học kì 2 môn Văn. Mời các bạn cùng tham khảo, chuẩn bị cho bài thi sắp tới.

Cách ra đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh

MỤC ĐÍCH KIỂM TRA. Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn sinh học lớp 6 sau khi học sinh học xong học kì II.

1. Kiến thức:

- Chương VII: quả và hạt: Mô tả được các bộ phận của hạt; Nêu được các điều kiện cần cho sự nẩy mầm của hạt; Phân biệt quả khô và quả thịt.

- Chương VIII: Các nhóm thực vật: Mô tả được cây hạt trần là thực vật có thân gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở; Phát biểu được giới thực vật xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp, tiến hóa hơn; Chứng minh được thực vật hạt kín là nhóm tiến hóa hóa hơn cả.

- Chương IX: Vai trò của thực vật: Nêu được vai trò của TV đối với ĐV và người; Giải thích được vì sao phải trồng cây gây rừng.

- Chương X: Vi khuẩn – nấm – địa y: Nêu được cấu tạo và vai trò của địa y; Nêu được nấm và vi khuẩn có hại, gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.

2. Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, so sánh, vận dụng vào thực tế.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh vật

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học Số 1

Mức độ

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Hoa và sinh sản hữu tính

Biết được bộ phận tạo thành quả

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C3

0,5

5%

1

0,5

5%

Quả và hạt

Biết được loại quả tự phát tán

Trình bày được các cách phát tán quả và hạt và đặc điểm của quả thích nghi với từng cách phát tán

Hiểu được những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C6

0,5

5%

C10

2

20%

C9

2

20%

3

4,5

45%

Các nhóm thực vật

Biết được cơ quan sinh sản của thông, sự tiến hóa của dương xỉ so với rêu

Phân biệt được sự khác nhau ở các bộ phận cấu tạo của dương xỉ và rêu

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C2,5

1

10%

C7

0,5

5%

3

1,5

15%

Vai trò của thực vật

Sặp xếp được trình tự thứ bậc của thực vật

Giải thích được vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đát và nguồn nước

Xác định được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cây

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C1

0,5

5%

C11

2

20%

C4

0,5

5%

3

3

30%

Vi khuẩn, nấm, địa y

Phân biệt được loại bệnh do nấm gây ra

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C8

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng

Câu

Điểm

Tỉ lệ

5

4

40%

3

4

40%

1

2

20%

2

1

10%

11

10

100%

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học Số 2

Tên chủ đề

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Hoa và quả

Các bộ phận của hạt

15% = 1,5 điểm

1,5 điểm

Các nhóm thực vật

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

30% =3 điểm

3 điểm

Vai trò của thực vật

Vai trò bảo vệ đất và nguồn nước của thực vật

2,0 điểm

Vi khuẩn – Nấm – Địa y

Tầm quan trọng của nấm đối với tự nhiên và con người

Biện pháp xử lí khi bị ngộ độc nấm

35% = 3,5 điểm

2,5 điểm

1,0 điểm

10 điểm = 100%

45% = 4,5 điểm

25%=2,5điểm

10%= 1,0 điểm

Ngoài các bảng ma trận đặc tả trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi cuối năm đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 999
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh Học

    Xem thêm