Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Relationships

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh 11 theo từng Unit có đáp án được VnDoc.com đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, ... với phần Từ mới tiếng Anh mới được nhắc đến trong bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 11 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức từ vựng tiếng Anh hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 11 mới hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 11.

Tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 2 phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập tiếng Anh gồm 2 dạng bài: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác và Tìm từ có trọng âm khác. Mời bạn đoc tham khảo, download tài liệu.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. amazing B. charge C. female D. taste

Question 2: A. break B. breath C. thread D. tread

Question 3: . A. enough B. plough C. rough D. tough

Question 4: A. believes B. dreams C. girls D. parents

Question 5: . A. kissed B. laughed C. looked D. loved

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 6: A. campaign B. female C. humour D. partner

Question 7: A. advice B. contact C. mature D. maintain

Question 8: A. favourite B. recommend C. understand D. volunteer

Question 9: A. argument B. counsellor C. reconcile D. romantic

Question 10: A. comfortable B. preservative C. relationship D. significant

Question 11: A. diverse B. nonsense C. purchase D. leopard

Question 12: A. recommend B. hurricane C. photograph D. separate

Question 13: A. furnish B. tonight C. promise D. reason

Question 14: A. interview B. processor C. essential D. compliment

Question 15: A. relation B. summary C. arrange D. eliminate

Đáp án

1. B 2. A 3. B 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A
9. D 10. A 11. A 12. A 13. B 14. C 15. B

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 2 Phonetics. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm