Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 (03 đề)

Bộ Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 bao gồm 03 đề thi, là tài liệu được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp đề thi Toán lớp 2 kì 2, giúp các em học sinh ôn luyện các bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2, để chuẩn bị cho kì thi cuối năm đạt kết quả cao nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. (1 điểm) Số liền sau của 249 là:

A/ 248

B/ 250

C/ 294

D/ 205

Câu 2. (1 điểm) Số lớn nhất có ba chữ số là:

A/ 999

B/ 900

C/ 990

D/ 100

Câu 3. (1 điểm) 5 giờ chiều còn gọi là:

A/15 giờ

B/ 16 giờ

C/ 17 giờ

D/ 6 giờ

Câu 4: (1 điểm) Số? 1m =.....cm

A/ 1

B/ 100

C/ 10

D/ 1000

Câu 5. (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30 + 4 x 5 =

A. 16

B. 26

C. 50

D. 30

Câu 6. (1 điểm) Tìm giá trị của x, để x : 4 = 5

A/ x = 9

B/ x = 25

C/ x = 30

D/ x = 20

Câu 7. (1 điểm)

Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

A/ 24 cm

B/ 20 cm

C/ 29 cm

D/ 35 cm

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36

b) 513 + 456

c) 85 - 21

d) 961 – 650

Câu 9. (1 điểm) Cây táo có 320 quả, cây cam có ít hơn cây táo 30 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả?

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Nam có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

B

A

C

B

C

D

C

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Cây cam có số quả là: (Số cây cam có là:) (0, 25 điểm)

320 – 30 = 290 (quả) (0,5 điểm)

Đáp số: 290 quả. (0, 25 điểm)

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Số chiếc kẹọ mỗi người có là:

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Đáp số: 4 cái kẹo

3. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 1 điểm

213 – 9                            326 + 19                      400 – 25                          128 + 39

Bài 2: Tính nhanh: 2 điểm

10 + 11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 20

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền dấu <;>;= (2 điểm)

100 cm ... 1m

30dm ... 29dm

350km ... 349km

45cm + 55cm ... 10dm

Bài 4: Trường Tiểu học Quốc Toản có 546 học sinh. Trường Tiểu học Quốc Tuấn có nhiều hơn trường Quốc Toản 33 học sinh chuyển vào. Hỏi trường Tiểu học Quốc Toản có bao nhiêu học sinh? 2 điểm

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Nhà An có 134 con cả gà và thỏ, trong đó 123 con gà. Hỏi:

a) Nhà An có bao nhiêu con thỏ?

b) Số con gà hơn số con thỏ bao nhiêu con?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có các cạnh bằng nhau và có độ dài mỗi cạnh là 100 cm. (2 điểm)

(Giải bằng hai cách)

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả đúng của phép tính: 134 + 243 là:

A. 377

B. 387

C. 392

D. 447

Câu 2. Trong các số: 10, 20, 100, 102, 108, 888. Số tròn trăm là:

A. 10

B. 100

C. 108

D. 888

Câu 3. Kết quả đúng của dãy phép tính 13m + 15m – 8m là:

A. 7m

B. 10m

C. 20m

D. 28m

Câu 4. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 5. Giá trị của x trong phép tính x : 3 = 6 + 3 là:

A. 27

B.17

C. 9

D. 3

Câu 6. Kết quả đúng của dãy phép tính 40 : 4 x 5 là:

A.8

B.10

C. 20

D. 50

Câu 7. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm 1m = cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 8.Trong hình bên có mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

532 + 245

…………….……….

…………….……….

…………….……….

972 – 430

…………….……….

…………….……….

…………….……….

589 – 35

…………….……….

…………….……….

…………….……….

76 + 15

…………….……

…………….……

…………….……

Câu 2: Tính

7 giờ + 8 giờ =....................

2 × 7 + 6 =....................

24km : 4 =............................

5 × 5 – 5 =....................

Câu 3: Tìm x

x : 5 = 8

...........................................

...........................................

...........................................

4 × x = 12 + 8

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4: Cho hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là 12cm, 13cm, 14cm, 16cm. Tính chu vi tứ giác ABCD.

Bài giải

....................................................................................................................…

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 5: Nam có 20 cái kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Bài giải

....................................................................................................................…

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 6: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?

Bài giải

....................................................................................................................…

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

5. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm:

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: C

Câu 8: B

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1: Mỗi phép tính đúng 0.25 điểm

Câu 2: Mỗi phép tính đúng 0.25 điểm

Câu 3: Mỗi câu đúng 0.5 điểm

Câu 4: 1 điểm

Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là: (0.25 điểm)

12 + 13 + 14 + 16 = 55 (cm) (0.5 điểm)

Đáp số: 55cm (0.25 điểm)

Câu 5: 1 điểm

Mỗi người được số cái kẹo là: (0.25 điểm)

20 : 5 = 4 (cái) (0.5 điểm)

Đáp số: 4 cái (0.25 điểm)

Câu 6:

Số đó nhân với 5 bằng: 38 + 12 = 50

Số đó là:

50 : 5 = 10

Đáp số: 10

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự tiến hành làm bài tập và giải bài tập theo đúng những kiến thức trên đã học, các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em. Chúc các em có thể nâng cao được các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình một cách tốt nhất. Đây là tài liệu hữu ích về đề thi Toán lớp 2, rất quan trọng trong chương trình lớp 2 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình.

......................................................................

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
4 3.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm