Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 47

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 47: Kiểm tra học kì II được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Các khái niệm, thao tác làm việc với các đối tượng biểu mẫu (Form), báo cáo (Report), Query.
 • CSDL quan hệ, các thao tác với CSDL quan hệ.

2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức các thao tác làm việc với các đối tượng, CSDL quan hệ.

II. TIẾN TRÌNH BÀI MỚI

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Hình thức đề kiểm tra: TNKQ.

3. Ma trận đề kiểm tra:

Câu 1: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

 1. Create form by using Wizard.
 2. Create form for using Wizard.
 3. Create form in using Wizard.
 4. Create form with using Wizard.

Câu 2: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

 1. Khai báo kích thước của trường .
 2. Tạo liên kết giữa các bảng.
 3. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường.
 4. Câu A và C đúng.

Câu 3: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?

 1. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu.
 2. Nháy nút, nếu đang ở chế độ thiết kế.
 3. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút.
 4. Nháy nút, nếu đang ở chế độ thiết kế.

Câu 4: Hãy chỉ ra cách ghép sai. Truy vấn là một dạng lọc vì:

 1. đều hiển thị một tập con của tập dữ liệu
 2. đều là tìm kiếm để xem các dữ liệu thỏa mãn các điều kiện cho trước.
 3. chỉ những dữ liệu thỏa mãn các tiêu chí mới được đưa vào truy vấn.
 4. có thể coi các tiêu chí tìm kiếm của mẫu hỏi chính là các điều kiện lọc.

Câu 5: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

 1. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó.
 2. Gộp nhóm dữ liệu.
 3. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày.
 4. Chọn trường đưa vào báo cáo.

Câu 6: Với nội dung thư viện là mỗi bạn đọc trong một ngày chỉ được mượn một cuốn sách nào đó không quá 1 lần. Cho bảng sau:

Phương án chọn khoá nào sau đây là hợp lí?

 1. Khoá = {Số thẻ , Mã số sách, Ngày trả}
 2. Khoá = {Số thẻ, Mã số sách, Ngày mượn}
 3. Khoá = {Số thẻ}
 4. Khoá = {Số thẻ, Mã số sách, Ngày mượn, Ngày trả}

Câu 7: Ý nào sau đây không là một trong các đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

 1. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý.
 2. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng.
 3. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
 4. Mỗi thuộc tính có một tên để phân biệt, Thứ tự các thuộc tính không quan trọng.

Câu 8: Biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau:

 1. Tổng: [Toan] + [Ly] + [Hoa]
 2. Tổng= [Toan] + [Ly] + [Hoa]
 3. [Tổng]: [Toan] + [Ly] + [Hoa]
 4. Tổng: Toan + Ly + Hoa.

Câu 9: “ >=” là phép toán thuộc nhóm:

A. Phép toán số học B. Phép toán logic.

C. Không thuộc các nhóm trên. D. Phép toán so sánh

Câu 10: Việc cập nhật cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện trực tiếp vào bảng ngoài ra còn có thể sử dụng đối tượng nào để làm việc đó?

A. Báo cáo. B. Bảng. C. Mẫu hỏi. D. Biểu mẫu.

Câu 11: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo một Mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

 1. Chọn Tables /Create Table in Design View.
 2. ChọnQueries/Create Query in Design View.
 3. ChọnQueries/Create Query by using wizard.
 4. ChọnForms/Create Form by using wizard.

Câu 12: Báo cáo thường được sử dụng để:

 1. C và B đều đúng.
 2. Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
 3. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.
 4. C và B đều sai.

Câu 13: Khi cần xem dữ liệu từ một CSDL theo một khuôn mẫu định sẵn, cần sử dụng đối tượng nào?

A. Báo cáo. B. Bảng. C. Biểu mẫu. D. Mẫu hỏi.

Câu 14: Khi nói về sự giống nhau giữa biểu mẫu và báo cáo, nhận xét nào sai:

 1. cùng có các nút điều khiển.
 2. cùng lấy nguồn dữ liệu từ bảng và mẫu hỏi.
 3. cùng có thể dùng thuật sĩ để xây dựng hoặc tự thiết kế.
 4. cùng có thể trình bày một bản ghi trong một màn hình thuận tiện khi cần xem giá trị của các thuộc tính từng bản ghi.

Câu 15: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?

 1. Nhập các điều kiện vào lưới QBE.
 2. Liên kết giữa các bảng.
 3. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show.
 4. Thực hiện gộp nhóm.

Câu 16: Hai đối tượng mẫu hỏi và báo cáo thường được dùng trong khâu nào?

 1. Khai thác cơ sở dữ liệu
 2. Tất cả các khâu đã nêu.
 3. Tạo lập cơ sở dữ liệu.
 4. Cập nhật cơ sở dữ liệu

Câu 17: Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

 1. Thêm bản ghi mới.
 2. Sắp xếp các bản ghi.
 3. Xem dữ liệu.
 4. Kết xuất báo cáo.

Câu 18: Sau khi thiết lập tính toàn vẹn trong liên kết giữa các bảng, khi cập nhật dữ liệu trong CSDL quan hệ thì:

 1. Phải nhập dữ liệu cho bảng có ít thông tin trước.
 2. Phải nhập dữ liệu cho bảng tham chiếu trước, bảng chính sau.
 3. Không bắt buộc, có thể nhập cho bảng tùy ý.
 4. Phải nhập dữ liệu cho bảng chính trước, bảng tham chiếu sau

Câu 19: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

 1. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5".
 2. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
 3. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
 4. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5
Đánh giá bài viết
1 277
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm